กลศาสตร์ของไหล

Fluid Mechanics

เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมการไหลโดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของของไหล คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ แรงของของไหลที่กระทำกับวัตถุหยุดนิ่ง ประเภทของของไหล โมเมนต์ตัมและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงานสำหรับการไหลแบบคงตัว การหาค่าการสูญเสียภายในท่อ การออกแบบระบบท่อ การวัดอัตราการไหลและเครื่องมือวัดอัตราการไหล เป็นต้น
เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมการไหลโดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของของไหล คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ แรงของของไหลที่กระทำกับวัตถุหยุดนิ่ง ประเภทของของไหล โมเมนต์ตัมและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงานสำหรับการไหลแบบคงตัว การหาค่าการสูญเสียภายในท่อ การออกแบบระบบท่อ การวัดอัตราการไหลและเครื่องมือวัดอัตราการไหล เป็นต้น
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของของไหล คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ แรงของของไหลที่กระทำกับวัตถุหยุดนิ่ง ประเภทของของไหล โมเมนต์ตัมและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงานสำหรับการไหลแบบคงตัว การหาค่าการสูญเสียภายในท่อ การออกแบบระบบท่อ การวัดอัตราการไหลและเครื่องมือวัดอัตราการไหล
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน/เวลา ให้
คำปรึกษา สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง หมายเลข
โทรศัพท์ของ
ผู้สอน E-mail จำนวนชั่วโมง/
สัปดาห์ที่ให้
คำปรึกษา กลศาสตร์ของไหล ผศ.วีระยุทธ พุธ
15.00 – 16.00 741 0620621219 werayootrmutl@gmail.com 1 กลศาสตร์ของไหล ผศ.วีระยุทธ ศุกร์
15.00 – 16.00 741 0620621219 werayootrmutl@gmail.com 1
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทักษะการใช้ชีวิต ความชื่อสัตย์
บรรยาย
สอบรายวัตถุประสงค์
ทักษะด้านการคิด แนวทางการนำวิชาที่เรียนไปใช้งาน 
บรรยาย
การสอบรายวัตถุประสงค์
ด้านความคิด ริเริ่ม
บรรยาย
สอบวัดตามรายจุดประสงค์
การรับผิดชอบในงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
บรรยาย
สอบวัดรายจุดประสงค์
ทักษะการใช้เครื่องมือคำนวณ 
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
สอบวัดรายจุดประสงค์
มีการพัฒนาด้านกระบวนการคิด
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง ฝึกทำตัวอย่าง ศึกษาจากงานวิจัยค
การสอบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบ สัปดาห์ที่ 9 และ 17
B. R. Munson, D. F. Young, and T. H. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 3rd Edition, John Wiley and Sons, 1998 – (Main Text Book) วิชิต บัวแก้ว, กลศาสตร์ของไหล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535)

ISBN 974-93817-9-3
2.1 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล. (2561). แบบจำลองความปั่นป่วน K-epsilon ()และ K-omega
          () สำหรับการวิเคราะห์รอบการหมุนของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบแกนนอนส้ำหรับชุมชน.
          วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 11 เล่มที่ 1, หน้า 95-104
     2.2 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล. 2558. กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก. สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1501001817
ตำราอ่านประกอบ R. W. Fox and A. T. McDonald, Introduction to Fluid Mechanics, 7th Edition, John Wiley and Sons, 1998 B. Massey, Mechanics of Fluids, 7th Edition, Stanley Thornes, 1998 R. L. Street, G. Z. Watters, and J. K. Vennard, Elementary Fluid Mechanics, 7th Edition, John Wiley and Sons, 1996
มีการสอดแทรกผลงานวิจัยทางด้านพลศาสตร์ของไหล เพื่อจำลองสนามการไหลด้วยคอมพิวเตอร์
เสริมโครงงานให้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณไปพร้อมกับการคำนวณด้วยมือ