เทศกาลและงานประเพณีไทย

Thai Festivals and Traditions

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทยการละเล่นพื้นบ้านอาหารและผลไม้ไทยหัตถกรรมไทยของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณีตลอดจนสามารถหาแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมได้ อีกยังสามารถจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทยได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทศกาลและงานประเพณีไทย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาฯไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้
ศึกษารูปแบบลักษณะองค์ประกอบและประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านอาหารและผลไม้ไทยหัตถกรรมไทยของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณีตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษา ผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4  มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1  เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
1.2.2  อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
1.2.3  สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง
รู้และเข้าใจ  รูปแบบลักษณะองค์ประกอบและประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านอาหารและผลไม้ไทยหัตถกรรมไทยของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาไทยและประเพณีตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง
2.2.3  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2.3.3  ประเมินจากการจัดทำโครงการ
3.3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทยรวมทั้งมีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ (ท่องเที่ยวและโรงแรม)
3.2.1  การมอบให้นักศึกษาทำงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 กิจกรรมกลุ่ม
3.3.1  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์เมื่อมีสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นข้อชี้วัดหนึ่งในการให้คะแนนปฏิบัติได้
3.3.2  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่มการประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.2  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.1.3 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
4.3.3  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
4.3.4 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.3.5 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลและนำเสนอรายงาน
5.1.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในสถานที่ต่างๆกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมรวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
5.5.3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารรู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.4  มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.5.5  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.3 จัดทำโครงการนิทรรศการแบ่งบันความรู้สืบสานวัฒนธรรมไทยสี่ภาค
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3  ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH123 เทศกาลและงานประเพณีไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3,3.1-3.3,5.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 30% 30%
2 1.1,2.1-2.3,3.1-3.3,4.1-4.3,5.1-5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1-1.3,4.1-4.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
อมรา กล่ำเจริญ (2553) .เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน .กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์
            จรูญศรี พลเวียง (2554) .อาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน
            เอกสารจาก ททท
เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

1.4 นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1ประเมินจากการจัดกิจกรรม อาหารไทย 4 ภาค
    2.2ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
2.3สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2และ3 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
3.2 สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3.3 การนำผลการประเมิน1/2564 มาปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่ง เทอม 1/2564 ผลการประเมิน เท่ากับ 4.11 อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจาก 1/2564 สถานการณ์โควิด 2019 ทำให้ไม่ได้จัดนิทรรศการในรายวิชา ซึ่ง 1/2565 ได้มีการให้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นคะแนนเก็บ ดังข้อที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน และปรับ มคอ3 ในสัปดาห์ที่ 10 และ 11 ให้มีการเตรียมงานจัดนิททรศการ อาหารไทย 4 ภาค
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยจากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.3 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี