ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร

Fundamental of Physics for Engineers

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ คุณสมบัติของของไหล และหลักการเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ หน่วยทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน งาน พลังงาน กาลัง โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง คุณสมบัติของของไหล หลักการเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/รายบุคคล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล