กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics of Materials

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด  การโก่งของเสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม และหลักการการเสียหายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด  การโก่งของเสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม และหลักการการเสียหาย
การปรับปรุงหรือพัฒนาเนื้อหาของรายวิชากลศาสตร์วัสดุนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาของสภาวิศวกรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งได้เพิ่มเติมทักษะดังนี้
          2.1 การเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยใหม่กับยุคปัจจุบันและนำปัญหาจากงานจริงมาเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
          2.2 การเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด  การโก่งของเสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย
       Study of forces and stresses, relationship between stresses and strains, stresses in beams, shear force and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion.
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ และ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
1.2.2 ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพตลอดจนผล กระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม หากกระทำการโดยขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 
1.3.1 การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง1.3.3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 การกระทำทุจริตในการสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2.1.4 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 บรรยายโดยเขียนบนกระดานประกอบกับการอ้างอิงในหนังสือ  ใช้สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนสื่อการสอนที่เป็นชิ้นงานจริง 
2.2.2  มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2.3.1 การทดสอบย่อยสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 กรณีศึกษาการประยุกต์ความรู้ด้านสถิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่ได้จากการค้นคว้า
 
3.3.1 การทดสอบย่อยสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3.3.2 ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.2รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
 
4.2.1 แบ่งกลุ่มให้ทำงานตามที่มอบหมาย   
4.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.3.1ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ     
4.3.2ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.3ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียน
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.3 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning
5.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสม
 
ไม่มี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3 1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 2. สอบกลางภาค 3. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 4. สอบปลายภาค 4 9 13 18 15% 25% 15% 25%
2 2.1.1,2.1.2, 2.1.3,2.1.4, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3,4.1.1,4.1.2, 5.1.1,5.1.2 1. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ประเมินจากการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มและการนำเสนอ รายงานหน้าชั้นเรียน 4. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดง ความคิดเห็นและการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยว ข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1.1, 1.1.2 1. ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน 2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 4. การกระทำทุจริตในการสอบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
ชนะ กสิภาร์. 2543. ความแข็งแรงของวัสดุ. กรุงเทพฯ : ชวนชมการพิมพ์ ชาญ ถนัดงาน. 2523. กลศาสตร์วัสดุ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มนตรี  พิรุณเกษตร. 2548. กลศาสตร์ของวัสดุ. บริษัทวิทยาพัฒน์ จำกัด, กรุงเทพฯ วริทธิ์   อึ้งภากรณ์  และ ชาญ  ถนัดงาน.  2548. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม1.  กรุงเทพฯ:  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด ศุภชัย  ตระกลูทรัพทวี. 2543. กลศาสตร์ของแข็ง.  พิมพ์ครั้งที 1.  กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน  จำกัด สุรเชษฐ รุ่งวัฒนพงษ์. 2544. กลศาสตร์ของแข็ง.กรุงเทพฯ:  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด Hibberer, R.C.  2005. Mechanics of materials. Peason Prentice Hall, Pearson Education South Asia Pte Ltd, Singapore ISBN 0-13-186-638-9. Ferdinand P. Beer and E. Russell Johnston, Jr. 1985. Mechanics of materials. SI Second Edition, McGraw-Hill Book Co. Printed in Singapor.
เอกสารคำสอน รายวิชา ENGME105   กลศาสตร์วัสดุ    (Mechanics of materials)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  จันทร์แก้ว
ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเมินจากแบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ