เทคโนโลยีโรงสีข้าวสมัยใหม่และการจัดการ

Modern Rice Milling Technology and Management

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของข้าว คุณภาพข้าว การลดความชื้นข้าวเปลือก กระบวนการสีข้าวในโรงสีข้าวสมัยใหม่ เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงสีข้าว การลดต้นทุนพลังงานในโรงสีข้าว เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพและการเก็บรักษาข้าว และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสีข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการสีข้าว
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของข้าว คุณภาพข้าว การลดความชื้นข้าวเปลือก กระบวนการสีข้าวในโรงสีข้าวสมัยใหม่ เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงสีข้าว การลดต้นทุนพลังงานในโรงสีข้าว เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพและการเก็บรักษาข้าว และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล