ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

Chinese for Office Communication

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เข้าใจรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการฟังและการพูด

 
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยสามารถจัดระบบความคิดและเ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 

เข้าใจสภาพด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและเทศก ประเทศจีน

 

สามารถน าทักษะทางด้านภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อ ประสิทธิภาพ

 

สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

 
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ. ศพ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 
สมรรถนะรายวิชา สามารถเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนในภาษาจีนได้ สามารถใช้คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานได้

 

สามารถสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสำนักงานได้ สามารถเขียนจดหมายเพื่อติดต่อกันระหว่างสำนักงานได้
  - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะ  

รายที่ต้องการ)
. คุณธรรม จริยธรรม
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอ ผู้ประกอบการ
 
วิธีการสอน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

 

อภิปรายกลุ่ม ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือก าหนดบทบาท
วิธีการประเมินผล พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย

 
ความรู้ที่ต้องได้รับ

 
มีความรู้ในหลักการความส าคัญ องค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาจีน ศึกษาการใช้ภาษา อย่างเหมาะสมโดยการจ าลองสถานการณ์ในห้องเรียน
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงานกาหนดข้อตกลงเกี่ยว วินัย และพฤติกรรมในการเรียน

 

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให และการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ

 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลัก

 
ทฤษฎี
 

ประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาProblem

 
– based Learning
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์รแก้ไขปัญหาเฉพาะหนเพื่อกา

 
การมอบให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษและการน าเสนอผลงาน

 

อภิปรายกลุ่ม

 

บรรยาย
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วัดผลจากการประเมินโครงการ การน าเสนอผลงาน

 

สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

 

พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม

 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใ ตามก าหนดเวลา
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ าของเ การน าตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่

 

การน าเสนอรายงาน
ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด

 

ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม

 

ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

 

พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการ และน าเสนอในชั้นเรียน

 

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเอร์เน็ต

 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์

 

ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงานโดยเน้นการน าต มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 

น าเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
สัปดาห์ที่5-8 และ สัปดาห์ที่10-15 สัปดาห์ที่9 สัปดาห์ที่17
1 练习常用汉语 3 1. น าเข้าสู่บทเรียน       ทบทวนบทสนทนาที่ใช้ใชีวิต   2. อธิบายเนื้อหาในบทเรี       ประจ าวัน     และการน าไปใช้             3. นักศึกษาจับคู่ท ากิ               ในชั้นเรียน             4. สรุปประเด็นหลักของ               บทเรียน             5. ให้ศึกษาเพิ่มเติมนอ               เรียน                   2-4 บทน า การสนทนาทั่วไป 9 1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล       เกี่ยวกับสำนักงาน     เรียนรู้ค าศัพท์จาก             2. นักศึกษาช่วยกันระดม       1. 问候用语 Greetings     ความคิดเห็น       2. 自我介绍用语Self-   3. สรุปประเด็นหลักของ       introduction     บทเรียน       3. 道谢用语 Expressing             4. มอบหมายให้ท า       Thanks         4. 道歉用语 Making an     แบบฝึกหัด และศึกษา       Apology     เพิ่มเติมนอกชั้นเรีย       5. 请求用语 Requests             6. 询问用语 Inquires                         5-6 การติดต่อระหว่างสำนักงาน 6 1. นักศึกษาเรียนรู้ค า       小本生意     ทางไวยากรณ์       1. 逛街Strolling around the Streets   2. นักศึกษาช่วยกันระดม                   2.     ความคิดเห็นในการน า       小摊儿             Vendor’s Stand     ค าศัพท์มาแต่งประโย               ใหม่โดยเกี่ยวข้องกับ       3. David’s Diary               เนื้อหาที่เรียน                     4. Economic Information:   3. นักศึกษาน าเสนอประโ       Non- Public Economy     ที่นักศึกษาแต่งในแต                           กลุ่มว่าถูกต้องตามห                  


 

8
 
 

        ไวยากรณ์หรือไม่           4. สร้างสถานการณ์จ าลอ             แล้วออกมาน าเสนอ           6. สรุปประเด็นหลักของ             บทเรียน           7. ท าแบบฝึกหัด           และศึกษาเพิ่มเติมนอกชั           เรียน     7-8 การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสำนักงาน 6 1. นักศึกษาเรียนรู้ค า             ทางไวยากรณ์       订货 Ordering Products   2. เรียนรู้เนื้อหาและ       检验 Inspection     ความหมาย                       ในบทเรียน                     3. นักศึกษาช่วยกั                     ระดมความคิดเห็น           ในการน าค าศัพท์           มาแต่งประโยคใหม่                     นอกเนื้อหาจากที่หาใน                         บทเรียน           4. นักศึกษาน าเสนอประโ             ที่นักศึกษาแต่งในแต             กลุ่มว่าถูกต้องตามห             ไวยากรณ์หรือไม่           5. สร้างสถานการณ์จ าลอ             แล้วออกมาน าเสนอ           6. เรียนรู้วิธีการสนทนา             ทางโทรศัพท์           7. สรุปประเด็นหลักของ             บทเรียน           8. มอบหมายให้ท า           แบบฝึกหัดและศึกษาเพิ่มเติ           ชั้นเรียน     9 สอบกลางภาค                        


 

9
 

10-11 แบบฟอร์มที่ใช้ 6 1. นักศึกษาเรียนรู้ค า       ในสำนักงาน     ทางไวยากรณ์       合资经营 Joint Ventures   2. เรียนรู้เนื้อหาและ       股事行程     ความหมายในบทเรียน       Stock Market Quotations   3. นักศึกษาช่วยกันระดม                     ความคิดเห็นในการน า                         ค าศัพท์มาแต่งประโย             ใหม่             นอกเนื้อหาจากที่หาใน             บทเรียน           4. นักศึกษานำเสนอประโยค             ที่นักศึกษาแต่งในแต่ละ             กลุ่มว่าถูกต้องตามหลัก             ไวยากรณ์หรือไม่           6. เรียนรู้วิธีการกรอก             แบบฟอร์มต่างๆ           7.
- การท ากิจกรรมในชั้นเรียน - การตอบค าถาม - แบบฝึกหัด สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่5-8 และ สัปดาห์ที่10-15 สัปดาห์ที่9 สัปดาห์ที่17 - การท ากิจกรรมในชั้นเรียน - การตอบค าถาม - แบบฝึกหัด สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน ตลอดภาค การศึกษา 9 17 55% 25% 20%
หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
《旅游汉语》,华语教学出版社出版,作者王健。
 
หมวดค าศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้,สานักพิมพ์พงศ์ภ,จิรวรรณณ์ จิรันธร หนังสือไวยากรณ์จีน,านักพิมพ์ทฤษฎี,2547,เสี่ยว อานต้า
 
Experiencing Chinese, Hier Education Press, 2006,Zhang Rumei Xin Aibian
 
หนังสือพจนานุกรม-ไทยจีน, ส านักพิมพ์รวมสาส์น,2537,เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ http://www.lovechineseclub.com/
 
http://www.jiewfudao.com http://www. liberal.east.spu.ac.th
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาWikipediaเช่นคาอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว นักศึกษาได้ดังนี้
 

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทช่องทางการสื่อสารกับนักศึเป็น
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

 

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการร สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
 
ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ด
 

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร

 

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับ และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตา4

 

เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ