ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Language and Chinese Culture

1.1 ใช้ทักษะภาษาจีนในการสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและโอกาส
1.2 ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้ถูกต้อง
1.3 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนเกี่ยวกับการพูดทักทาย แนะนำตนเอง ขอโทษ คำอำลา
การถามทาง การต่อรองราคาสินค้า รวมทั้งการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
1.4 สร้างเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม
 
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ศึกษาคำศัพท์  สำนวนภาษาจีน  ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนาและเทศกาลของประเทศจีน          

 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ

     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
          พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ    มีจิตสาธารณะและสามารถทำงานเป็นหมูคณะ
1.2 วิธีการสอน
         1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
         1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
          1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3 วิธีการประเมินผล
         1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
         1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
         1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
          1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาจีน ศึกษาการใช้ภาษาจีนอย่างเหมาะสม โดยจำลองสถานการณ์ในห้องเรียน
2.2 วิธีการสอน
         2.2.1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
         2.2.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา และการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2.3 วิธีการประเมินผล
         2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี
                   2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem
– based Learning
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3.2 วิธีการสอน
         3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษและการนำเสนอผลงาน
         3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
          3.2.3 บรรยาย
3.3 วิธีการประเมินผล
                   3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการ วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
                   3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
                4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
                4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
          4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
         4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอผลงาน
         4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนหรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
         4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
         4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
         4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
         4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
         5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการ และนำเสนอในชั้นเรียน
         5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
         5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
         5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล
          5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
         5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
         5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
         5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
          5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
          35หมวดค าศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้,สานักพิมพ์พงศ์ภรณ์ , 2554 , จิรวรรณ จิรันธร
          หนังสือไวยากรณ์จีน , สำนักพิมพ์ทฤษฎี , 2547 ,  เสี่ยว อานต้า
          หนังสือพจนานุกรม-ไทยจีน , สำนักพิมพ์รวมสาส์น , 2537 , เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
          ภาษาจีนปัจจุบัน , สานักพิมพ์Sinolingua , 2010 , Wu Zhongwei
          ภาษาจีนเพื่อการใช้งานแนวใหม่ , สำนักพิมพ์Beijing Language and Culture University , 2009, Liu Xun
          Experiencing Chinese, Hier Education Press, 2006, Zhang Rumei Xin Aibian http://www.lovechineseclub.com/
          http://www.jiewfudao.com
ไม่มี
 
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
          การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้

 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
กลยุทธ์การประเมินการสอน

      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การปรับปรุงการสอน

      หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง ในวิชา
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับ และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4     5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ