วิศวกรรมเครื่องมือ

Tools Engineering

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยงานสำหรับการผลิต สำหรับการจัดวางตำแหน่งตลอดจนจับยึดตำแหน่งชิ้นงาน และการเคลื่อนที่ในแนวที่ต้องการ เพื่อช่วยงานการตัด การวัด การประกอบ กระบวนการเชื่อม หรือการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือถูกออกแบบตามขนาดของชิ้นงานต่าง ๆ และมีพิกัดการเผื่อขนาด เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดของขนาดและระยะพิกัด การเผื่อหรือยอมให้ได้ของรูปร่างชิ้นงาน ระยะพิกัดการเผื่อของการประกอบเป็นรูปร่างชิ้นงาน การเลือกใช้และการคำนวณชิ้นส่วนเครื่องกลแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการส่งผ่านแรง เช่น ผลกระทบจากการใช้ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู สลัก เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์นำเจาะและจับชิ้นงาน
อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(ข้อ 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(ข้อ 3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าแลศักดิ์ศรีของความเป็นมนษย์
เช็คชื่อก่อนในชั้นเรียนและมีการให้คะแนนกับผู้เข้าเรียนตรงเวลา ให้งานกลุ่มที่มีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน ให้คะแนนการเช็คชื่อ
1.3.2 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.3 ความมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน
(ข้อ 2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(ข้อ 1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
บรรยาย การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน การมอบงานให้ทำนอกชั่วโมงเรียน
2.3.1 สอบกลางภาค
2.3.2 สอบปลายภาค
(ข้อ 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(ข้อ 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การมอบให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำงานค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน
จากเล่มรายงานและการนำเสนอผลงาน
(ข้อ 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(ข้อ 2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ใขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
มอบหมายงานงานกลุ่ม
ประเมินจากอภิปรายงาน
ไม่มี
-
-
ไม่มี
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย 1. คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5
1 ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียนและการให้ความร่วมมือในการดูแลความสะอาดห้องเรียน 1-8 และ 10-17 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 33% 27%
3 ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่ม ทำรายงานและนำเสนอผลงาน 8 และ 13 15% 15%
ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์ หลักการวิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น: การออกแบบจิก, ฟิกซ์เจอร์ และเกจตรวจสอบ พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่ นนทบุรี 2556
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์, ผศ. และ พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล วิศวกรรมเครื่องมือ พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  กรุงเทพฯ 2548
-
-