กระบวนการขึ้นรูป

Forming Processes

เข้าใจกระบวนการผลิต กระบวนการขึ้นรูปของโลหะ และพลาสติก รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกระบวนการขึ้นรูป
เพื่อให้มีเนื้อหากระชับและเหมาะสมกับรายละเอียดที่ระบุในคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะที่เป็นก้อน, พื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การตีขึ้นรูป, การม้วน, การอัดรีด, การดึงลากขึ้นรูป โลหะวิทยาของโลหะผง โพลีเมอร์, เซรามิคส์ และกระบวนการฉีดพลาสติก ปัจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก
(ข้อ 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(ข้อ 3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าแลศักดิ์ศรีของความเป็นมนษย์
ช็คชื่อก่อนในชั้นเรียนและมีการให้คะแนนกับผู้เข้าเรียนตรงเวลา ให้งานกลุ่มที่มีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน ให้คะแนนการเช็คชื่อ
1.3.2 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.3 ความมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน
(ข้อ 1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (ข้อ 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
บรรยาย การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน การมอบงานให้ทำนอกชั่วโมงเรียน
2.3.1 สอบกลางภาค
2.3.2 สอบปลายภาค
2.3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย
(ข้อ 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(ข้อ 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การมอบให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำงานค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน
จากเล่มรายงานและการนำเสนอผลงาน
(ข้อ 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(ข้อ 4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานรายกลุ่ม และนำเสนอรายงาน
ประเมินจากอภิปรายงาน
-
-
-
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 1-8 และ 10-17 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 40% 30%
3 ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รทำงานกลุ่ม ทำรายงานและนำเสนอผลงาน 8 20%
Kalpakjian, Serope and Schmid, R Steven. Manufacturing Engineering and Technology 5th Edition, Prentice Hall Pearson Education South Asia Pte Ltd, Singapore 2006.
Kalpakjian, Serope. Manufacturing Engineering and Technology 3rd Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA 1995.
Groover, Mikell P. Principles of Modern Manufacturing, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., Asia, 2011.
Groover, Mikell P. Automation Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 2nd Edition, Prentice Hall International, Inc., USA, 2001.