การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์

Creative Textile, Fashion and Jewelry Design

1.1 เพื่อให้มีทักษะการพัฒนางานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ ในเชิงสร้างสรรค์
    1.2 เพื่อให้มีทักษะการออกแบบงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ ในเชิงสร้างสรรค์
    1.3 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับให้เป็นแบบร่วมสมัย
    1.4 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับจากต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
    1.5 เพื่อให้สามารถประยุกต์งานออกแบบงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับให้มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน
 
เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชามีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสอนทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน และเตรียมความพร้อมในการศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
1. คำอธิบายรายวิชา
             ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบร่วมสมัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในเชิงพาณิชย์โดยประยุกต์ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม การประยุกต์งานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายและให้เกิดความยั่งยืน
                 Practice designing and developing textile, fashion and jewelry to be contemporary, value adding to the product in the enterprise by applying the appropriate culture principle, applying creative textile, fashion and jewelry design for many benefits of usage and sustainable.
 
3.1 อาจารย์ผู้สอน ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาทั้งในชั้นเรียนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
           1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและสอดแทรกทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์
1.2.2 ขานชื่อนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน เมื่อเข้าชั้นเรียน ตามกำหนดเวลาของเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3.1 การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ขณะอยู่ในชั้นเรียนและปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.2 การตรวจสอบเวลาเรียน และการตรงเวลาของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ในการเข้าชั้นเรียน
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
2.2.2 สาธิตการออกแบบงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน แล้วเลือกวิธีการออกแบบ ให้มีความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย
2.3.1 สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาคทั้งในชั้นเรียน และระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากโจทย์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
2.3.2 สอบปฏิบัติย่อยระหว่างภาค ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
1) สาธิตการปฏิบัติงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน แล้วให้ นักศึกษาวิเคราะห์ผลงานออกแบบของตนเอง พร้อมนำเสนอ
2) สาธิตการปฏิบัติงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน แล้วให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบ
3.3.1 สอบปฏิบัติงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ ลักษณะของการแก้ปัญหางานออกแบบ (Problem Base Learning)ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน
3.3.2 ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน
2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม รูปแบบของรายงาน หรือกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์
4.3.1 ประเมินจากผลงานที่ร่วมกันอภิปราย พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากรายงานกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลโดยจากอินเตอร์เน็ต และหนังสือด้านออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ รวมทั้งสาธิตการนำเสนอผลงานออกแบบ
1) ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในผลงานปฏิบัติด้านออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
2) ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกลุ่ม หรือรายบุคคล
1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1) สอนปฏิบัติ หรือสาธิตทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ด้านสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง
2) สอนโดยใช้การทำโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ในงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
1) ประเมินผลจากผลงานออกแบบของนักศึกษาที่ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ทำตามตัวอย่างจากคำแนะนำ
2) ประเมินผลจากผลงานออกแบบทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams หรือในชั้นเรียน ที่ได้จากการทำโครงงานออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหา
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ114 การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 1.1 สอบปฏิบัติกลางภาค ในชั้นเรียน 1.2 สอบปฏิบัติปลายภาค ในชั้นเรียน 9 และ 17 สัปดาห์ 9 ร้อยละ 10 สัปดาห์ 17 ร้อยละ 10
2 3.1 4.1 และ 5.1 2.1 การปฏิบัติงานออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียน และผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน 2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์งาน ผลงานการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 70
3 1.1 3.1 สังเกตการเข้าชั้นเรียน / ความตั้งใจในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน 3.2 สังเกตความรับผิดชอบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน 3.3 สังเกตการแต่งกาย ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
1.หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2556. การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
นิติ นิมะลา และ ธนสิทธิ์ จันทะรี การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียง
ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9(3) กรกฎาคม2560
อรัญ วานิชกร องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย : การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย รายงานการวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, ๒๕๕๒. “ทุนวัฒนธรรม” เอกสารปาฐกถา พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พี. เพรส
อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ๒๕๕๔. “ทุนทางวัฒนธรรมในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” รายงาน
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๔. มปพ.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.2557, “ศิลปะร่วมสมัย” (ออนไลน์), สืบค้นจาก http://www.ocac.go.th/index.php? (วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
สุภาวี ศิรินคราภรณ์. 2550, “ศิลปะเครื่องประดับกายสัมผัสกับการสักการะทางจิตวิญญาณ” วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ ฉบับที่ 2/2550 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หน้า 33-45) .
สุภาวี ศิรินคราภรณ์. 2553, “แนวทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลำปาง กับพัฒนาการการสร้างสรรค์สุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธุ์ร่วมสมัย” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
สารานุกรมวิกิพีเดีย. 2557, “ศิลปะร่วมสมัย” (ออนไลน์) สืบค้นจาก th.wikipedia.org/wiki/
(วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
จอมจรัญ มะโนปัน. 2555, “การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนปั้นวัดจุฬามณีเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเงิน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก”วิทยานิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
ธนกฤต ใจสุดา. (2556) “การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขา
เผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน” วิทยานิพนธ์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์. 2556, “นักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย” นิตยสาร I-Design
ฉบับที่ 133 พฤศจิกายน – ธันวาคม หน้า (20-25).
รสชง ศรีลิโก.“เครื่องประดับ” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 34 เรื่องที่ 4 (e-book) (ออนไลน์), สืบค้นจากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6 . (วันที่สืบค้น 1 ธันวาคม 2556).
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
2.1 ภาพตัวอย่างรูปแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์ 2.2 ข้อมูลจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
2.3 ข้อมูลด้านสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป)
 
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
3.1 ข้อมูลจากสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
3.2 ข้อมูลจากห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
3.3 ข้อมูลจากเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้คือ
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน
1.2 แบบประเมินผลผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
2.1 การสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน
2.2 การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน
2.4 การตรวจผลงานของนักศึกษา ที่เป็นผลการปฏิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาและผลงานตามที่มอบหมาย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams หรือในชั้นเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา