การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ

2D Animation Design

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง สามารถการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดี รวมถึงการมีทักษะทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 
1.2 นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 นักศึกษาสามารถสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา  
1.6 นักศึกษามีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงมีจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะที่ดี 
ปรับรูปแบบงานเน้นที่แนวคิด ลดการเล่าเรื่องลง ให้เป็นงานที่ใช้เทคนิคแอนิเมชันที่เรียนมา ทำได้ง่ายๆ และให้สามารถเก็บคะแนนจากงานได้ต่อเนื่อง เพื่อกันปัญหานักศึกษาถอดใจตั้งแต่ต้นงาน หาแนวทางในการพัฒนางานที่ทำได้ในแบบออนไลน์
เน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์งาน โดยสอนให้เข้าใจระบบการคิดทั้งหมดก่อน ปล่อยให้สร้างสรรค์งาน


 


 

 
 
ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและขั้นตอนการทำแอนิเมชั่น 2 มิติและสตอปโมชั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวละคร การเล่าเรื่อง การสร้างฉาก การกำหนดค่าสี การกำหนดแสงเงา การกำหนดวัตถุให้เคลื่อนไหว และการกำหนดการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
บรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยในวิชาชีพ รวมถึงฝึกให้มีกระบวนการคิดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษากิจกรรมจิตอาสา และการมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดี
ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากผลงาน และการรายงานหน้าห้อง
2.1.1 มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในด้านแอนิเมชัน
2.1.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านแอนิเมชั่นอย่างเป็นระบบ
2.1.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านแอนิเมชั่น
บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรรมเนียมปฎิบัติ มาตรฐานกฎระเบียบเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิชาชีพ โดยเน้นหลักการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญา
3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางแอนิเมชั่นได้
3.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษา ฝึกการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล ตามเงื่อนไขโจทย์ที่หลากหลายในแต่ละงาน โดยมีการนำเสนองานในลักษณะการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม ถึงกระบวนการทำงาน อุปสรรค์ และการแก้ปัญหาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ จากนั้นให้นักศึกษาในห้องร่วมแสดงความคิดเห็นจากผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ ประเมินจากการนำเสนองาน 
4.1.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
มอบหมายงานเดี่ยว, งานกลุ่ม มีการสลับตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมให้หมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  
มีการแสดงความคิดเห็น 
การประเมินตนเองและเพื่อนในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมในชั้นและการทำกิจกรรมกลุ่มจากภาพเบื้องหลังการทำงาน  การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานกิจกรรมของหลักสูตร คณะฯ มหาวิทยาลัย  ประสิทธิภาพผลงานกลุ่มในชั้นเรียน
5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานแอนิเมชั่น
ฝึกฝนให้มีการนำเสนอผลงาน และอภิปรายผลการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน การพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการทำงานทีละกลุ่ม เปิดโอกาสในเพื่อนในห้อง ได้ซักถาม เสนอข้อคิดเห็น รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน โดยให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามหรือไขข้อสงสัย
การเลือกใช้ภาษาในการอธิบาย และการถามตอบแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรม 
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอของนักศึกษา
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีการทำตามแบบ สามารถประยุกต์ใช้กรณีศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามแนวทางของการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง รวมถึงสามารถสร้างผลงานโดยเน้นความสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ความถูกต้องตามหลักการ 
ประสิทธิภาพของงานและความตรงต่อเวลา 
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ของผลงาน 
มีการกำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
สามารถนำไปใช้งานได้/มีความเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 6.ด้านทักษะพิสัย 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAACD114 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(1) ,1(3) การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2(2) ,2(3) ,3(2) ผลงานรายบุคคล (แบบฝึกหัด ชิ้นงาน) 2-6 20%
3 5(2) การนำเสนอผลงาน 7, 16 15%
4 6(1) ,6(2) , 6(3) โครงงาน, การส่งงานแบบร่าง, การทำงานตามกระบวนการทำงาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
5 4(2) การทำงานในห้องร่วมกัน 6 5%
เอกสารประกอบการสอน 
ธรรมศักดิ์ เอิ้อรักสกุล. (2555). การสร้าง2Dแอนิเมชัน. ปทุมธานี: มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี.
            จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. (2551). สะดุดโลกแอนิเมชัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, สนพ.
            Richard Williams. (2553). The animator’s survival kit. Ltaly : Lego S.p.A.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการผลิตภาพเคลื่อนไหว  2  มิติ   
            เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการวาด Character Sheet
1.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

1.2     ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
2.2     สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

2.3     ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
3.1     ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณา
       รวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
3.2     ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการ
          ศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากได้ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรง คุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจาก อาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็น ที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล