ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System

เพื่อให้นักศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สําคัญ หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทํารายงานเพื่อช่วยในการ ควบคุมและตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน วงจร
รายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารเงิน ประเภทของเอกสารและ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาเปน็ พื้นฐานทางด้านการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศกับงานบัญชี และ พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยที ี่ต้องนํามาใช้กับงานบัญชีซึ่งเป็นสิ่งที่นักบัญชีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และระบบ บัญชีเป็นระบบที่ทํางานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนสารสนเทศจะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งในโลกปัจจุบันสามารถใช้อุปกรณ์นําข้อมูลเข้าที่ทันสมัยมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว ใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และสามารถนําเสนอข้อมูลที่ทันสมัย ที่สุดแก่ผู้ใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถประยุกต์และสามารถใช้ระบบสารสนเทศที่ เชื่อมกับการทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร
ึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การ ควบคุมภายในที่สําคัญ หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทํารายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและ ตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน แต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของสาขา - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่กับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการ ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมจี ริยธรรมดังต่อไปนี้

1.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ วิชาชีพ 1.1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ สังคม 1.1.3  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 1.1.4  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยา่ งมี
คุณธรรม
1.2.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน 1.2.2  ให้ความสําคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 1.2.3  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจดั กิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทํา
ประโยชน์ให้กับชุมชน 1.2.4  การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษาจากงานวิจัยที่ไปนําเสนอเรื่อง “The Effect of

Accounting Information System Quality in the Effectiveness of Internal
6


Control and Reliable Decision Making to Enhance the Performance of Thai Industrial Firms” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงผลงานจริงว่าระบบสารสนเทศ ทางการบัญชีในยุคปัจจุบันสําคัญมากกับองค์กร
1.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาการทํางานทัน ตามกําหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ
อภิปราย การ
ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยาย และ
สอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา

2.2.2  การถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 2.2.3  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานหรือโครงการ 2.2.4  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและ
การศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

2.2.5 ใช้กรณีศึกษาจากงานวิจัยจริงจากการไปนําเสนอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของผู้สอน คือ
ดร.กัญฐณา (ณิชากร) ดิษฐ์แก้ว เรื่อง “The Effect of Accounting Information System Quality in the Effectiveness of Internal Control and Reliable Decision Making to Enhance the Performance of Thai Industrial Firms” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงผลงานจริงว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีในยุคปัจจุบัน สําคัญมากกับองค์กร
2.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการ ค้นคว้า และการนําเสนอ 2.3.2  การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ

7
2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือ การฝึกงานใน องค์กรธุรกิจ
2.3.4 การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทาง วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ
อย่าง 3.1.3 สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ จําลอง
3.2.2 จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาความคิดการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
3.2.3 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้ารายงานทางเอกสาร และ
รายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3.1 ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหากรณีศึกษาหรือสถานการณ์จําลองที่ ได้รับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา
3.3.3 ประเมินจากรายงายผลการศึกษาค้นคว้ารายงานทางเอกสารและการนําเสนอหน้าชั้น เรียน
รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
8
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไข ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นําการเป็นสมาชิก กลุ่ม
และผลัดกันเป็นผู้รายงาน 4.2.2 มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 4.2.3 ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจาก งาน
ที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน 4.3.3 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขยีนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ นําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเกบ็ รวบรวม ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคํานวณเชิงตัวเลข 5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 5.2.3 ให้อภิปรายและนําเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนําเสนอในรูปแบบ
รายงาน 5.2.4 มอบหมายกรณีศึกษาให้นํามาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.1 ประเมินจากรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตตร์ 5.3.2 ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนําเสนอ
ผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 5.3.3 ประเมินจากการสอบข้อเขียน
9
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ช่ัวโมง และส่ือท่ีใช้ ผู้สอน
5.3.4 ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนําเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็น รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อยครงั้ ที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครงั้ ที่ 2 สอบปลายภาค 10 30 10 30
2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนําเสนองาน รายงาน การทํางานกลมุ่ การอ่านและสรุปบทความระบบสารสนเทศทางบัญชี การสง่ งานตามที่มอบหมาย 15
3 การเข้าช้ันเรียน การมสี ่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5
เอกสารคำสอน วิชา ระบบสารสนเทศทางบัญชี เอกสารคำสอน วิชา ระบบสารสนเทศทางบัญชี ตามหลักสูตรการบัญชีบัณฑิต. กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว (ปรับปรุง ๒๕๖๒). ระบบสารสนเทศทางบัญชี. ตาก:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. ๕๘๗ หน้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพอื่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4
5.2 เปลี่ยนหรือสลบั อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปญั หาที่มา จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ