เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับงานเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Agricultural Machinery for Harvest and Post-Harvest

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล