นวัตกรรมการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

Innovation for Smart Farming Management

เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเทคโนโลยีระบบฝังตัว อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะทางการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเทคโนโลยีระบบฝังตัว อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะทางการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Web Reference:
- https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32-esp8266-micropython/