การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช

Cereal Grain Drying and storage

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล