นวัตกรรมวัสดุผลิตภัณฑ์

Product Material Innovation

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุโดยรวม ประเภท การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ ศึกษาดูงานทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การทดสอบวัสดุ โดยคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
1. รู้และเข้าใจประเภท การใช้วัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. รู้และเข้าใจลักษณะ สมบัติของวัสดุธรรมชาติ
3. รู้และเข้าใจลักษณะ สมบัติของวัสดุสังเคราะห์
4. เข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัสดุ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. เห็นความสำคัญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุโดยรวม ประเภท การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ ศึกษาดูงานทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การทดสอบวัสดุ โดยคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล