กิจกรรมพิเศษทางการตลาด

Special Event Marketing

1.มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและอีเว้นท์ในยุคดิจิทัล ตลอดทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 2.สามารถศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการออกแบบอีเว้นท์ เพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดตามความเหมาะสม  3.มีรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  4.มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและออกแบบเพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดได้ตามวัตถุประสงค์
ศึกษาเเละฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับความหมาย กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประเภทเเละลักษณะของการจัดกิจกรรมทางการตลาด เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางเเผนเเละการจัดกิจกรรมพิเศษ การออกเเบบสื่อที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษ ขั้นตอนเเละกระบวนการจัดงาน รวมถึงการบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงประเด็นทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาการกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์เเนวโน้มในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในอนาคต
(⚪️)ซื่อสัตว์สุจริจ มีวินัย เเละมีความรับผิดชอบต่อตนเองเเละสังคม
การส่งงาน ความสม่ำเสมอในการติดตามงาน การเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ การตรงต่อเวลา
การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน วิเคราะห์ความสม่ำเสมอในการส่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร กิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย ความกระตือรือร้นในการเรียน การทำงาน
(⚫️)รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม เเละศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(⚪️)มีความสามารถในการค้นคว้าเเก้ปัญหา เเละพัฒนาทางด้านศิลปกรรม
บรรยาย อภิปราย กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติงานในชั้นเรียน การบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ สถานประกอบการ การศึกษาด้วยตนเอง
สอบย่อยประจำสัปดาห์ กลางภาค ปลายภาค
ผลงานจากโครงงานทดลองส่วนบุคคล
ผลงานการศึกษารายบุคคล
(⚫️)สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เเละเสนอเเนวทางการเเก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(⚪️)สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผบงานทางวิชาการเเละวิชาชีพได้
บรรยาย อภิปราย การศึกษาด้วยตนเอง การวิเคราะห์ การเขียนโครงงาน การปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์เเละวางเเนวคิดในการออกเเบบ ผลงานปฎิบัติงาน หรือสอบปฎิบัติ ประเมินจากการนำเสนองานด้วย วาจา ด้วยโปสเตอร์  
(⚪️)มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเเละมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การส่งงาน ความสม่ำเสมอในการติดตามงาน การเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ มอบหมายงานกลุ่ม กิจกรรมในชั้นเรียน
การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน วิเคราะห์ความสม่ำเสมอในการส่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน กิจกรรมอื่นๆ การวิเคราะห์จากการเเสดงความคิดเห็นเเละปัญหาในงานกลุ่ม
(⚫️) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปสตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม เเละนำเสนอ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลรายงาน การอภิปราย การนำเสนองาน
ประเมินผลจากการนำเสนองาน การเขียน เเละสื่อในการนำเสนอ
(⚫️)มีทักษะในการหาเเนวทางปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
(⚪️)มีทักษะในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
งานปฎิบัติในชั้นเรียน โครงงาน การศึกษาตามที่มอบหมาย
ประเมินกระบวนการทำงาน ประเมินความสำเร็จของงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD141 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การส่งงาน การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติในการสอบ การประเมินโดยกลุ่ม การวิเคราะห์จากการประเมินตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตรอย่างเป็นระบบ 3.สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ สอบย่อยรายสัปดาห์ สอบกลางภาค ปลายภาค จากรายงาน 4,9,13,17 20
3 2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และการสื่อสารถึงผลงาน รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และผลงานจากโครงงาน การนำเสนองาน 13-16 10
4 2.มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3.มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานปฏิบัติในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 50
HYBRID EVENT MARKETING (2562)เมฆ-เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์จำกัด
-ความหมาย และประเภทของกิจกรรมพิเศษ  อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา
-Event Marketing การตลาดกิจกรรม (2564) อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน
-ขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์ กรณีศึกษา งาน ICONSIAM Grand Opening (2561)บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
-กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (2558) อาจารย์นำขวัญ วังศ์ประทุม
ระบบการเรียนเเบบ Google Classroom บนระบบ Google Apps for Education
ประเมินตนเอง
ประเมินการสอน
สรุปปัญหาร่วมกัน
ประเมินโดยนักศึกษา
สอบถาม
ประชุมพูดคุยระหว่างผู้สอน
 
รวบรวมข้อมูล  ปรับปรุงกิจกรรมการสอน  ผู้สอนหลัก
ทวนสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกรรมการหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 
ทวนสอบโดยประเมินตัวเอง   
วิเคราะห์งานออกแบบ
หลังจากประเมินผล และทวนสอบ  นำไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป