หัวข้อพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Special Topics for Data Analytics

เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหลากหลาย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันที่ถูกนำมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ผู้สอนสามารถกำหนดหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจร่วมกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มในแต่ละสัปดาห์หรือมากกว่า
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน
4. ใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
1.การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
3.การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
4.ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
5.ปริมาณการกระทำการทุจริตในการสอบ
6.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBAIS121 หัวข้อพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล