การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค

Packaging Design for Consumer Products

1. เพื่อให้นักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล