การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Life and Social Skills

1.  เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด  เจตคติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของตนเอง  การอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนการทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2.  เพื่อนำเอาหลักเกณฑ์  เทคนิควิธี  ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ  3.  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานของนักศึกษา  ให้สามารถเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี  4.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพตลอดจนมีระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา  คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์  และหลักธรรมในการดำรงชีวิต  การพัฒนาความคิด  เจตคติ  บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์  และสร้างสัมพันธภาพการทำงานเป็นทีม  การสร้างผลิตผลในการทำงาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 -  อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรง ติดต่อผ่านทาง e-mail  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ               ทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร-นัดหมายงานต่าง ๆ  โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์               (เฉพาะรายที่ต้องการ)  แก้ไข
พัฒนาผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  ตลอดจนการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และด้านสติปัญญา  การเข้าใจธรรมชาติของสังคมและมนุษย์ รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น  การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนดังนี้                            1. มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม                            2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและมีสติ                            3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์                           4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
บรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา  หลักธรรม  แนวความคิด  เจตคติ  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมของมนุษย์  การทำงานเป็นทีม  คุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ อภิปรายกลุ่มเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อภิปรายกลุ่มเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ในวัยต่างๆ แบ่งกลุ่มเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  พฤติกรรมด้านบวก  พฤติกรรมด้านลบ  และนำมาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกันในชั้นเรียน ใช้ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงปัญหาสังคมไทยในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วีดิทัศน์, สารคดีทางโทรทัศน์, นิทาน, โฆษณา,  ภาพยนตร์ และอื่น ๆ 
              8. ใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ร่วมกับการเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาค้นหาเรื่องที่สนใจ และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ รวบรวมข้อมูลที่ได้มานำเสนอผลงานในชั้นเรียน 
1.   การเข้าชั้นเรียน 2.  ส่งงานตามที่กำหนด 3.   มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 4.   ประเมินผลจากการวิเคราะห์ข่าว  และภาพยนตร์ 5.   ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยโปรแกรมPower point วีดิทัศน์ และอื่น ๆ  6.   ประเมินผลจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 7.   ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสาร อ้างอิงอย่างน้อย 5 เล่ม
1.   มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.   มีความรู้เบื้องต้นในทางสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์      5.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 6.   ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพตลอดจนมีระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม 7.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข่าว  สารคดี  เศรษฐกิจพอเพียงตามหัวข้อที่เรียน โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
1.   กิจกรรมชั้นเรียน 2.   กิจกรรมนอกชั้นเรียน 3.   รูปเล่มรายงาน 4.   การนำเสนองานในชั้นเรียน
1.   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  2.   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ           การสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมช่วยให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้  รู้จักคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ  มีเหตุผล  ฟังแนวคิดของคนอื่นๆ       ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น  รู้จักบทบาท  และหน้าที่ของตนเอง  เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.   การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 2.   ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point 3.   ให้นักศึกษาดู Clip , วีดีทัศน์ , สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา , นิทาน ,  ภาพยนตร์  แล้วร่วมวิพากษ์วิเคราะห์ในชั้นเรียน  4.   เกมส์ / กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 5.   การเลือกทำโครงการตามที่นักศึกษาสนใจ การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
1.   การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 2.   รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน  3.   สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  แก้ไข
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
1.   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 2.   มีความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3.   สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.   สามารนำความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม               - พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์               - พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม               - พัฒนาทักษะจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม               - พัฒนาทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม  แก้ไข
1.   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 2.   กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ 3.   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม  4.   กรณีศึกษา            - สื่อจาก Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา  นิทาน  และภาพยนตร์
1.  ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ 2.  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ 3.  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4.  การคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา  นิทาน  และภาพยนตร์
 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
1.  พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล  2.  พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก Internet  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้  แก้ไข
1.   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์  และเทปเสียง 2.   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip
1.   ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2 3 4 1 1 2 3
1 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของ บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล บทที่ 3 การบริหารตนเอง บทที่ 4 เทคนิคการครองใจคน บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน สัปดาห์ที่ 1 5%
2 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล บทที่ 3 การบริหารตนเอง บทที่ 4 เทคนิคการครองใจคน บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 17 5%
3 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 20%
4 บทที่ 3 การบริหารตนเอง บทที่ 4 เทคนิคการครองใจคน บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
5 บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล หัวข้อ 2.2 การดำเนินชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข การอภิปราย ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง หัวข้อ 1.1 ปรัชญาในการดำรงชีวิตของบุคคล บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หัวข้อ 5.2 การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 5%
7 บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล หัวข้อ 2.3.4 มารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติมารยาทไทย สัปดาห์ที่ 7 10%
8 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง หัวข้อ 1.2 หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต บทที่ 3 การบริหารตนเอง หัวข้อ 3.1 หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต และ หัวข้อ 3.2 การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารตนเอง บทที่ 4 เทคนิคการครองใจคน หัวข้อ 4.1 พฤติกรรมมนุษย์ และ 4.2 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หัวข้อ 5.1 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และ 5.2 การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
9 บทที่ 1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล บทที่ 3 การบริหารตนเอง บทที่ 4 เทคนิคการครองใจคน บทที่ 5 การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โครงงาน/การรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life  and  Social  Skill)            เรียบเรียงโดย ทรงสิริ  วิชิรานนท์ , โรจน์รวี  พจน์พัฒนพล , สุทธิพร  บุญส่ง ,  สุวิมล  จุลวานิช และอนุรีย์  แก้วแววน้อย  ทรงสิริ  วิชิรานนท์,โรจน์รวี  พจน์พัฒนพล,สุทธิพร บุญส่ง,สุวิมล  จุลวานิช และอนุรีย์ แก้วแววน้อย.                การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,  2550.   แก้ไข
- หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  กาญจน์ หงส์ณี. มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ:เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, 2549  ประเสริฐ  แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา             คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  วิภาพร มาพบสุข.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.  กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต              เทคนิคกรุงเทพฯ, 2540. สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย  ค่านิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ :             ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543. อนุรี แก้วแววน้อย และคณะ.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล             เอ็ดดูเคชั่น,  2548. 
-  เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและเว็บไซด์อื่น ๆ  ปัทมา ผาดจันทึก.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(Online). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.               แหล่งที่มา: http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit000.htm       -  เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องและเว็บไซด์อื่น ๆ  ธรรมะไทย(Online).แหล่งที่มา: http://www.dhammathai.org/indexthai.php  บ้านจอมยุทธ(Online).แหล่งที่มา: http://www.baanjomyut.com/library/art.html  จริยธรรม.คอม(Online).แหล่งที่มา: http://www.jariyatam.com/moral-cultivation
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้                   1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน                   1.2 นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา                   1.3 นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน  แก้ไข
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้              2.1   สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายรายกลุ่มใหญ่              2.2   สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน              2.3   ประเมินจากผลการนำเสนอ              2.4   ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
หลังจากการประเมินผลในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ             3.1   แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย             3.2   ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้             3.3   ทำวิจัยในและนอกชั้นเรียน             3.4   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน และแจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้               4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น               4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้            5.1   วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 3 ปี            5.2   เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้            5.3   จัดดำเนินโครงการในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย และต่อเนื่อง            5.4   ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนและสังคม