แคลคูลัส 1

Calculus 1

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1. นำฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่องและกราฟของฟังก์ชันสองตัวแปรไปใช้ 2. นำอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ไปใช้ 3. นำการหาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ไปใช้ 4. นำสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 ระดับขั้น 1 และสมการเชิงเส้นอันดับ n ซึ่งมีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัวไปใช้ 5. เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย   การประยุกต์ของอนุพันธ์   ปริพันธ์  และเทคนิคการหาปริพันธ์   ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์
    3.1 วันศุกร์  เวลา 12.00 – 15.00 น. ห้อง SC812 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     3.2  e-mail: k_krissada@rmutl.ac.th เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
   1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
   3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสที่จะนำมาปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
   2) มอบหมายงานให้นักศึกษาหาตัวอย่าง หรือหากรณีศึกษา  โดยอาจารย์ผู้สอนให้ความสำคัญต่อการมีวินัย  การต่อตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่กำหนด
   3) เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
   1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
   2) ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
   3) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
   1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
   2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
   3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่มและเดี่ยว  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและใบงาน
   2) ทดสอบย่อย
   3) ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
   1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
   2) มีทักษะในการนำความรู้
1) ใบงานมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ พร้อมกับการนำเสนอผลงาน 2) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้
   1) การสังเกต
   2) การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
   3) ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
   4) ทดสอบย่อย
   1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
   2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
   4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล โดยกำหนดขอบเขตงานเป็นการไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และยกตัวอย่างประกอบการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
   1) การสังเกต
   2) การนำเสนองาน
   1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
   3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1) ใช้  Power point  
   2) มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
   3) การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
   4) การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC201 แคลคูลัส 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 3.1 การเข้าชั้นเรียน 1-8,1-17 5%
2 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ3.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
3 3.1, 3.2, 3.3 และ3.5 การทดสอบย่อย 4 ครั้ง 4, 6, 11, 15 40%
4 3.1, 3.2, 3.3 และ3.5 การสอบกลางภาค 9 20%
5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ3.5 แบบฝึกหัด 17 10%
6 3.1, 3.2, 3.3 และ3.5 การสอบปลายภาค 17 20%
กฤษฎา  ยาใจ (2563) แคลคูลัส 1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาศาสตร์ น่าน.
แคลคูลัส 1, Calculus I
สมพงษ์ แจ่มยวง และคณะ (2552). แคลคูลัส 1 (ปรับพื้นฐาน). พิมพ์ครั้งที่ 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.
บุปผา ไกรสัย (2548) แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง (2545). คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
        คณะคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ภาควิชาคณิตศาสตร์ (2542). แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่ : พิมพ์ครั้งที่ 2.
ปราโมทย์ ประเสริฐ (2542). คณิตศาสตร์2 มหาวิทยาลัยนเรศวร , พิษณุโลก : พิมพ์ครั้งที่ 2.
ANTON HOWARD (1992). Calculus with Analytic Geometry , Fourth Edition , JOHN WILEY & SONG, INC.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
        1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
        2) แบบประเมินผู้สอน
และ   3) แบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
   2.1 การสังเกตการณ์ในการสอน
   2.2 ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
   2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
   3.1 แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน
   3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
   5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
   5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
   5.3 นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา