โครงงานวิทยานิพนธ์

Thesis Topics

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานวิทยานิพนธ์ วิธีการศึกษาข้อมูลการรวบรวมข้อมูล การอ้างอิง และการเขียนรายงานและสามารถจัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นภาคนิพนธ์ในงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
1.2 เข้าใจกระบวนการ/วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการออกแบบที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีทักษะการนำเสนอผลงานการออกแบบด้วยการสื่อสารผ่านรูปแบบของภาษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
1.3 มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
1.4 เห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชา เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและอาชีพต่อไป
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อการเรียน ต่ออาจารย์ และต่อสังคมที่อาศัยอยู่
นำข้อมูลจากประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และการผลการสอนใน มคอ. 5 ของการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา ทำการปรับปรุงซึ่งประกอบไปด้วย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการทำวิทยานิพรธ์ รูปแบบการจัดทำภาคนิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ปลูกฝังให้เข้าใจกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิธีการขึ้นหัวข้อโครงการ วิธีการเขียน ก่อนลงมือปฏิบัติ
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ มีความซื่อตรง เชื่อมั่น และเคารพตนเอง เห็นตัวเองมีคุณค่า พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในทางที่ไม่ดี
4. ปลูกฝังให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะพัฒนางานออกแบบของตนเอง ไม่คัดลอกงานขอผู้อื่นมาเป็นงานของตัวเอง เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีจิตใจสาธารณะ
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการกลุ่ม
3. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ประเมินผลการจัดทำและนำเสนอรายงานที่มอบหมายและการสอบวัดประเมินผล
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียนและการถามตอบ
2. สอบหัวข้อและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์โดยผ่ายกรรมการกลุ่มย่อย เน้นเรื่อง subjects ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสนใจเป็นหลัก
3. ทำเอกสารวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล
4. สอบประเมินผล (กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน)
1. การถาม/ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสอบหัวข้อและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
3. วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน การพัฒนาผลงาน
4. ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ผู้เรียนเลือกศึกษา
5. ประเมินจากผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. ให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อที่ตนเองสนใจ แต่กำหนดให้อยู่ในกรอบของรายวิชา
2. ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักศึกษา
3. ใช้วิธีสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อดึงศักยภาพที่มีของนักศึกษาแต่ละคนให้เป็นที่ประจักษ์
4. ใช้ระบบการสอนที่ไม่ตีกรอบความคิด เพื่อให้นักศึกษาฝึกวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการนำเสนอผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ระหว่างการเรียนการสอน
2. นักศึกษานำเสนอผลงานโดยการอภิปรายต่อคณะกรรมกรวิทยานิพนธ์
3. นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
2. ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
3. ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและการทำกิจกรรมกลุ่ม
4. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆแก่นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้หาข้อมูลจากหลายทาง
1. ประเมินจากทักษะการเลือกและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 42011508 โครงงานวิทยานิพนธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตระหนักในคุณค่าของโครงการที่ทำการศึกษา - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตลอดภาคการศึกษา - 5 % - 9 % - 9 % - 5 %
2 ความรู้ - มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา -สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดภาคการศึกษา - 9% - 5% - 5%
3 ทักษะทางปัญญา - มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ ตลอดภาคการศึกษา - 5% - 9%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดภาคการศึกษา - 10% - 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ตลอดภาคการศึกษา - 9% - 9% - 5%
- Groat, L, and Wang, D. (2002). Architectural Research Methods, John Wiley & Son, Inc.
- อภิโชค เลขะกุล, (2560). การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การสนทนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนองาน 
2. ผลคะแนนจากการสอบปลายภาค
3. ผลงานในรูปแบบของรายงาน (Book), การนำเสนองาน (Presentation), และ แบบแสดงผลงาน (Plate)
2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การประชุมการสอนโดยอาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชาก่อนการสอนในสัปดาห์แรก
3. การประชุมการสอนโดยอาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา หลังการสอบกลางภาคเรียน
4. การประชุมการสอนโดยอาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชาเพื่อสรุปผลการสอน หลังการสอบปลายภาคเรียน
1. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม กลางภาคเรียน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม ปลายภาคเรียน
1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. อาจารย์ประกาศผลการเรียนครึ่งเทอมให้นักศึกษาทราบ
3. นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบตนเองหากเกิดข้อสงสัย
1. ดำเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีที่พบปัญหา และทุก 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสกอ.
2. อาจสลับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
4. นำเสนอสรุปผลการสอนและการประเมินโดยนักศึกษาแก่ที่ประชุมหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป