การภาษีอากร 1

Taxation 1

ศึกษาหลักการ วิธีการและความจำเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีเฉพาะอย่างอื่น ๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและ สภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการและความจำเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีเฉพาะอย่างอื่น ๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและ สภาวะเศรษฐกิจ
ศึกษาหลักการ วิธีการและความจำเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีเฉพาะอย่างอื่น ๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและ สภาวะเศรษฐกิจ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา บอกช่วงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรก
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
     (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณพื้นฐานทางวิชาชีพ มีทักษนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคม
1.3 สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1.4 เน้นมีแสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา โจทย์พิเศษ เรียนรู้และสอนจากกรณีศึกษา นำข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมาบรรยายและสอดแทรกเป็นตัวอย่าง

1.2.5 ให้ความสำคัญในการมีวินัยการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เปิดโอกาศให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละและการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
           1.3.2   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.3   ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4   สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
 
 
 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติด้านบัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.2 เน้นมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 สอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา การยกตัวอย่าง การถาม-ตอบ เป็นต้น      2.2.2 การตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน      2.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานกลุ่ม
2.3.4 เปิดเว็บไซด์กรมสรรพากรให้นักศึกษาสอนการเข้าเว็บไซด์ สอนการสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชี สอนการยื่นแบบแสดงรายการแบบออนไลน์ สอนการการชำระภาษีออนไลน์ E-FILING
 
2.3.1   ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค งานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษาหรือโจทย์พิเศษ
2.3.3  ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2.3.4  ถ่ายทอดบทเรียน ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเว็บไซด์ Spatial.wov
3.1.1   สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2   สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.3  เน้นมีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
         3.1.4   สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามระดับการศึกษา โดยใช้แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
3.2.2   สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.2.3   ทำโจทย์พิเศษ
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการกรณีศึกษา
3.2.5 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักศึกษา
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ระหว่างหลักการการภาษีอากรและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.3.2   วัดผลจากการนำเสนอผลงาน การค้นคว้า การรายงานผลการศึกษา
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมจากการสะท้อนแนวคิด
3.3.4 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปลายแสดงความคิดเห็น
3.4.5 การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการ
มีความอดทน ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน

มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) มอบหมายงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการแบ่งกลุ่มการจัดทำรายงานและนำเสนอ
2) มอบหมายงานที่เกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3) ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
4) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อในกลุ่ม
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5) การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการ
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

 นำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
มีความสามรถในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ   
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและ
    ต่างประเทศ
3) ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากการสอบข้อเขียน
5.3.2   แบบฝึดหัดในห้องเรียน
5.3.3   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและการนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5.3.4 ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายนำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 BACAC124 การภาษีอากร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 20% 20%
2 ด้านความรู้ สอบย่อย ครั้งที่ 1 สอบย่อย ครั้งที่ 2 4 13 15% 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา การเข้าชั้นเรียน ส่งการบ้าน การมีส่วนร่วมตอบคำถามในชั้นเรียน เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การนำเสนองานกลุ่มผ่านเว็บไซด์ www.spatial.io ตลอดภาคการศึกษา 10%
    หนังสือการบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
    หนังสือการบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
เว็บไซต์ www.rd.go.th  ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น https://epit.rd.go.th/publish/index.php การยื่นแบบ-การชำระภาษีออนไลน์ E-FILING
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะ สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4   ชั่วโมงสุดท้ายให้นักศึกษาเขียนโพสอิทความในใจถึงวิชา ภาษีอากร1 ติดกระดานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการเรียนวิชา การภาษีอากร1
2.5  สอบถามและสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมก่อนเรียนร่วมกับนักศึกษา เสียงการตอบรับว่าสอบวิธีที่อาจารย์สอนไหม สนุกไหม ได้ความรู้ ได้สาระ แนวคิดอะไรบ้าง
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 ทำกิจกรรมก่อนเรียนในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สอง เพื่อให้นักศึกษาใหม่รหัส66 ก่อนเรียนได้รู้จักคุยเคยกัน กล้าที่จะแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนในรายวิชาคาบต่อไป คือกิจกรรมชื่อชมด้วยใจ ขวาและซ้าย แล้วเขียน ฉันทำอะไรได้ดี ความสุขของฉันวันนี้คืออะไร และกิจกรรมเสริมทักษะ "Butterfly Hug อ้อมกอดผีเสื้อดีต่อหัวใจ"สอดแทรกความรู้และถอดบทเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักความเข้าใจในรายวิชาที่เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไ่ม่กดดัน ไม่รู้สึกเครียดก่อนเข้าสู่เนื้อหาในรายวิชา
3.2 สอนเพิ่มเติมตัวอย่างบิลที่จะนำมาบันทึกบัญชี วิธีการการแยกบิลอะไรเป็นบิลภาษีซื้อ อะไรเป็นบิลภาษีขาย วิธีการลงบันทึกบัญชี วิธีการนำส่ง นำส่งกรมสรรพกร วิธีการออกรายงานภาษี และวิธีการชำระภาษีออนไลน์ E-FILING ให้แก่นักศึกษา และสอนวิธีการเข้าเว็บไซด์กรมสรรพกร http://www.rd.go.th
3.3 บูรณาการ 3 ศาสตร์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การบัญชีชั้นต้น การภาษีอากร1 มอบหมายงานกลุ่ม จับฉลากกลุ่มละ 6-7 คน โดยให้นักศึกษาอธิบายและประยุกต์กระบวนการจัดทำบัญชี การใช้มาตรฐานการบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนนำส่งแบบแสดงรายการภาษีต่างๆให้แก่กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 จากที่ได้อบรมโครงการ NAS หลักสูตรCMC “เพื่อนคู่คิด กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและนำเสนอ” ได้นำมาปรับปรุงการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและยกตัวอย่างให้นักศึกษานำเสนองานผ่านเว็บไซด์ www.spatial.io เพื่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนองานกลุ่มผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ได้หลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากการนำเสนอผ่าน Power point ผลที่ได้คือนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อกับการเรียนสามารถเข้าชมผลงานของแต่ละกลุ่มได้ตลอดเวลาทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนใจนำเสนองานกลุ่มผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3.4 จากที่ได้อบรมโครงการ NAS หลักสูตรCMC “เพื่อนคู่คิด กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและนำเสนอ” ได้นำมาปรับปรุงการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและยกตัวอย่างให้นักศึกษานำเสนองานผ่านเว็บไซด์ www.spatial.io เพื่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนองานกลุ่มผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ได้หลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากการนำเสนอผ่าน Power point ผลที่ได้คือนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อกับการเรียนสามารถเข้าชมผลงานของแต่ละกลุ่มได้ตลอดเวลาทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนใจนำเสนองานกลุ่มผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3.4 จากที่ได้อบรมโครงการ NAS หลักสูตรCMC “เพื่อนคู่คิด กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและนำเสนอ” ได้นำมาปรับปรุงการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและยกตัวอย่างให้นักศึกษานำเสนองานผ่านเว็บไซด์ www.spatial.io เพื่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนองานกลุ่มผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ได้หลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากการนำเสนอผ่าน Power point ผลที่ได้คือนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อกับการเรียนสามารถเข้าชมผลงานของแต่ละกลุ่มได้ตลอดเวลาทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนใจนำเสนองานกลุ่มผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4