การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition

1. บอกประเภท ชนิด และลักษณะการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้
2. เข้าใจหลักการและความสำคัญของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้
3. อธิบายจิตวิทยาในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้
4. อธิบายการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้
5. เข้าใจระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเภท และชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สาหรับ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ -
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3    มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
        2.1.1  มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
            2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
        2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2.2.1 บรรยาย  ยกตัวอย่าง และจากการฝึกปฏิบัติการ
        2.2.2  มอบหมายงานตามหัวข้อการออกแบบนิทรรศการและการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติงานออกแบบการจดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   บรรยาย และการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานออกแบบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

3.2.2   การสะท้อนแนวคิดจากการอภิปราย
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
3.3.2   วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน

3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินจากผลงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3   สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมี สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
6.1.2 สามารถสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6.1.3 สามารถออกแบบโดยใช้ทักษะทางด้านความคิด ความงาม ประโยชน์ใช้สอย
มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบและจัดนิทรรศการออกแบบเครื่องเรือน โดยการนำเอาชิ้นงานในงานโครงการของนักศึกษามาจัดแสดงในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง และเพื่อได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ประเมินจากผลงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 43023031 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2, 3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 30%
2 2, 3, 4, 5, 6 - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - ผลงานการฝึกปฏิบัติตามที่มอบหมายให้ ตลอดภาค การศึกษา 60%
3 1, 2, 4 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาค การศึกษา 10 %
1.  โครงการดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, 2526.
2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาวไทยที่มีต่อสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรณีศึกษา : ศูนย์แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค (IMPACT), ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค (BITEC), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), อรวรรณ อนันต์กีรติการ 2550.
3.  การบริหารและจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย : กรณีศึกษามหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ ;Management of contemporary art exhibition in Thailand : a case study of Venice Biennale โดย : อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2523.
4.  เวปไซด์
4.1 http://www.sangsuriyawa.blogspot.com/
4.2 http://www.archdaily.com/category/exhibition/
4.3 http://www.mocabangkok.com/museum/web/th/home.htm
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้  ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1    การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1       สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธิ์ตามข้อ 4


5.2    เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์