การออกแบบกราฟิกออกแบบสื่อสาร

Graphic Design for Communication Design

- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในประวัติและความหมายของการออกแบบกราฟิก พัฒนาการ ประเภท หลักการพื้นฐาน ชั้นตอนการออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อนำไปใช้ในระบบออนไลน์ และออฟไลน์
- เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้า รวบรวม แก้ปัญา และพัฒนาทางด้านการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ
เปิดใช้สอนครั้งแรก
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของงานออกแบบกราฟิก ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก ประเภทของงานออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ หลักการและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก การนำไปใช้สื่อสารในยุคดิจิทัลในระบบออนไลน์และออฟไลน์
Study development, creativity, and types of graphic design; font and symbol design; principles and steps for graphic design; implementing graphic design for communication in the digital age, including online and offline
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
1(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (●)
1(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (○)
1(1) บรรยาย มอบหมายงานรายบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ โครงงาน/รายงาน)
1(2) กิจกรรมนำเสนอ
1(1) ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง ผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน/โครงงาน)
1(2) ประเมินจากการนำเสนอ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำเสนอ 
2(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (●)
2(2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ (○)
2(1) บรรยาย  มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ โครงงาน รายงาน)
2(2) มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
2(1) ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน โครงงาน) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2(2) ประเมินจากผลรายงานบุคคล (เอกสาร รายงาน โครงงาน)
3(1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมิณข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน (●)
3(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ (○)
3(1) บรรยาย, มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ), มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
3(3) มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
3(1) ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน), ประเมินจากการสอบข้อเขียน, ประเมินจากการนำเสนอ (เนื้อหา)
3(3) ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน), ประเมินจากการสอบข้อเขียน, ประเมินจากการนำเสนอ (เนื้อหา)
4(1) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (○)
มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
มอบหมายกิจกรรมกลุ่มย่อย
มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)
ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน และกลุ่มย่อย
ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 4(2)
5(1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (●)
นำเสนอข้อมูล
มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)
มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAACD150 การออกแบบกราฟิกออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน - ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง - ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 1-16 10
2 - ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง - ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน - ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 1-16 50
3 ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ) 1-16 10
4 การสอบข้อเขียน (สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 9, 17 30
Lupton, E. (2010). Thinking with Type, 2nd revised and expanded edition: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. Princeton Architectural Press.
Davis, M. (2012). Graphic Design Theory.
Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). Graphic Design: The New Basics: Second Edition, Revised and Expanded. Princeton Architectural Press.
1.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2     ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2     สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3     ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
3.1     ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
3.2     ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล