โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Project

     1.1 เข้าใจระเบียบขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
     1.2 เข้าใจการเขียนกรอบแนวคิดในการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
     1.3 มีทักษะในการค้นหาข้อมูลและเขียนโครงงานออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ความคิดรวบยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
     1.4 มีทักษะในการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     1.5 มีทักษะในการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
     1.6 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และในสถานประกอบการ ภาคสนามที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การเขียนโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงงานรายบุคคลตามกระบวนการที่วางแผน เขียนเป็นรูปเล่ม นำเสนอผลการดำเนินโครงงาน และจัดแสดงผลงาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการนอกเวลาศึกษาปกติ
โดยติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ครั้งละไม่เกิน 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิของข้อมูลจากแหล่งที่ข้อมูล โดยอ้างอิงถึงผู้เขียน หรือ ภาพถ่ายที่นำมารายงาน

™ มีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าคุณธรรม และจริยธรรม ˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ™ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสิ่งแวดล้อม ™ เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม อภิปรายกลุ่ม  วิเคราะห์งานและความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ปัญหา ฝึกความอดทนในการศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์งานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
1.3.4   การแก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
          2.1.1  ˜ มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
        2.1.2  ˜ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
        2.1.3  ˜ สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงาน การสังเกต ถาม-ตอบ แบบฝึกตามหน่วยเรียน  ฝึกการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาและการทำโครงงาน โดยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  สอบความก้าวหน้า โดยเน้นการวัดหลักการและทฤษฏีตามบทเรียน
2.3.2  สรุปผลการนำเสนอการค้นคว้าข้อมูล 
2.3.3  การวิเคราะห์งานและการทำงานเป็นทีม
2.3.4  การทดสอบตามหน่วยเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
3.1.1  ˜ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2  ˜ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   มีการมอบงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และ ให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบ แนวคิดในการออกแบบงานในแต่ละสัปดาห์
3.2.2  มอบหมายงาน ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามกระบวนการออกแบบ อย่างมีขั้นตอน และความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีระบบ
3.3.1   สอบความก้าวหน้า โดยเน้นการวัดหลักการและทฤษฏีตามบทเรียน
3.3.2   จากการปฏิบัติงานตามบทเรียนภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1  ™ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2  ™ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3  ˜ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4  ˜ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1  ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนร่วมกันเป็นทีม
4.2.2  กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลต้องประสาน ระหว่างบุคคล
4.2.3  การติดต่อประสานงานทั้งในหลักสูตร และผู้ติดต่อประสานงานในการทำโครงงาน
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้  
4.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
5.1.1  ˜ สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2  ˜ สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  ™ สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง งานที่มอบหมายให้ โดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบให้หาจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
    6.1.1  ˜ มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
    6.1.2  ˜ มีทักษะในการสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
    6.1.3  ˜ มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย
  มอบงานให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านเขียนแบบและออกแบบ แนวความคิด ขั้นตอนการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย สัดส่ว การใช้งานของมนุษย์ วัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้าง กรรมวิธีการผลิต และการทำหุ่นจำลอง
6.3.1   ผลงานของนักศึกษาในแต่ละหน่วยเรียน โดยวัดจากเกณฑ์ประเมินผลงานออกแบบ
6.3.2   การสอบความก้าวหน้าและสอบป้องกันโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม 
6.3.3   วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ ความถูกต้องของข้อมูล ผลงานต่างๆ
เกณฑ์คะแนน
80                    -           100                  A
76                    -           79                    B+
70                    -           75                    B
66                    -           69                    C+
61                    -           65                    C
56                    -           60                    D+
50                    -           55                    D
0                      -           49                    F
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าคุณธรรม และจริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ 6.2 มีทักษะในการสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 6.3 มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย
1 43023458 โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.2, 3.3.1 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 / สอบป้องกัน 4 8 15% 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การปฏิบัติงานและผลงาน / ความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงงาน (Project-Based Learning) การจัดนิทรรศการ ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 60%
3 1.3.1 การเข้าพบที่ปรึกษา การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
เกษม สาหร่ายทิพย์. 2543. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครสวรรค์: นิวเสรีนคร.
เกษม สาหร่ายทิพย์. 2540. สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2.นครสวรรค์: นิวเสรีนคร.
ธีระชัย สุขสด. 2544. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
นิรัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.

นวลน้อย บุญวงษ์. 2539. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยทางการวัดและประเมินผล,มหาสารคาม:คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาสารคาม.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531. การวิเคราะห์ความแปรปรวน:ประยุกต์เพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: เจริญผล.
บุญเรียง ขจรศิลป์. 2530. วิธีวิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์.
บุญส่ง นิลแก้ว. 2526. สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์.เชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประคอง กรรณสูต. 2522. สถิติประยุกต์สำหรับครู.พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
เสรี วงษ์มณฑา. 2542. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.
คู่มือโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำโครงงาน และบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอุตสาหกรรม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน และการค้นคว้าด้วยตนเอง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ