การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม

Social Business Management

เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติจริง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย อารมณ์ จิตใจ ภาวะผู้นำทางธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง มารยาทการเข้าสังคม เพื่อให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ การศึกษาหลักธรรมในทางศาสนาและจิตให้มีการฝึกปฏิบัติ
ศึกษาเรียนรู้ถึงแนวความคิด การพัฒนาแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาและวิพากษ์ผลกระทบและปัญหาของกลไกธุรกิจ ข้ามชาติที่สร้างปัญหาต่อสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่การสนับสนุนและ ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนการสอนในคาบเรียน นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตลอด 45 สัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา มีความกล้าหาญบน ฐานคุณธรรมในการ ดํารงชีวิต มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมี จรรยาบรรณทางวิชาการ
- สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน การเรียนการสอนทุกรายวิชา - ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิต ฝึกโดยนําหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา ชีวิต
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการทํา รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ - ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ มอบหมาย ที่แสดงถึงการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้หลักธรรมที่เหมาะสมใน การแก้ปัญหาต่างๆและการพฒั นาตนเอง
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน กิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้น และความ กล้าหาญในการเป็นผู้นําทําความดี
เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของธุรกิจเพื่อสังคมและ
มีต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น
- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ครอบคลุม ความรู้ที่จะต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น - ให้นิสิตทํากิจกรรมทั้งในเชิงวิชาการและ ปฏิบัติ ทั้งในและนอกหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ การใช้ประโยชน์จากวัสดุทมี่ ีในท้องถิ่น หรือ การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและสินค้าในท้องถิ่น
ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่แสดงถึงความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ประโยชน์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น และการ พัฒนาต่อยอดด้วยศาสตร์และศิลป์อย่าง บูรณาการ ทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
นักศึกษาสามารถนํา คุณธรรม และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรมใน ชีวิตประจําวัน และ สร้างสรรค์สังคม
-ใช้กรณีศึกษาและบุคคลต้นแบบ ให้นิสิต ได้เรียนรู้การนําคุณธรรมและปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรมในชีวิตประจําวัน และ สร้างสรรค์สังคม
- ให้นักศึกษาเขียนโครงการ และจัดกิจกรรมที่ จะนําคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ไดอ้ ย่างเป็นรูปธรรมใน ชีวิตประจําวันและสรา้งสรรค์สังคม
- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ มอบหมาย ที่แสดงถึงการนําคุณธรรมและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นเหมาะสมใน ชีวิตประจําวัน และสร้างสรรค์สังคม - สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆจาก พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
มีความรักชุมชน รัก สันติ รักองค์กร มี ความสัมพันธ์ในองค์กร เป็นแบบกัลยาณมิตร มี ความมุ่งมั่นในการ ทํางาน เห็นแก่ประโยชน์ องค์กรและส่วนรวม
- สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกวิชา ให้ ละทิ้งการแก่งแย่งฟาดฟันเห็นแก่ตัว แต่ สร้างเสริมความรักชุมชน รักสันติ รักองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบ กัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกความมุ่งมั่นใน การทํางาน เพื่อเห็นแก่ประโยชน์องค์กร และส่วนรวม ด้วยกระบวนการที่เกิดการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ในเชิงบวก และการยกย่องชมเชย ผู้อื่นในชุมชนและองค์กร
- ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงขององค์กรธุรกิจ
- สังเกตพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ และการ ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น แตกต่าง
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในการทํากิจกรรม กลุ่ม กิจกรรมสาธารณะ และการทํา รายงาน
มีทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีรายวิชาที่มีองค์ประกอบในการฝึก ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น การ วิจัยเชิงปริมาณ ธุรกิจขนาดย่อมและ สัมมาชีพชุมชน
​​​​​​
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 การทดสอบเก็บคะแนน การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 การสอบกลางภาค การทดสอบย่อยครั้งที่ 2 การสอบปลายภาค 5 8 12 16 10% 30% 10% 20%
2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1 5.3.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำรายงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1-9 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การนำเสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10%
วันทนา เนาว์วัน .(2550). การพัฒนาบุคลิกภาพ , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
- Geoff Mulgan. 2007. Social Innovation: What it is, Why it matters and how it can be accelerated. London: Basingstoke Press
- สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) http://www.tseo.or.th/
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาหลักการบริหารที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวความคิดและข้อแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

ผลการเรียนของนักศึกษา

การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการปรับปรุงการสอนโดยการสังเกตุและแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน รวมถึงการมอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยว