แคลคูลัส 2

Calculus 2

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  1. นำฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่องและกราฟของฟังก์ชันสองตัวแปรไปใช้  2. นำอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ไปใช้  3. นำการหาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ไปใช้  4. นำสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 ระดับขั้น 1
5. นำสมการเชิงเส้นอันดับ n ซึ่งมีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัวไปใช้  ุ6. เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนำหลักวิธีการและทฤษฎีมาปรับใช้ได้ ทั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา และตัวอย่างที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เพิ่มเติม
ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ที่มี สัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว
3.1 กำหนดให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/รายวิชา
3.2 กำหนดวัน-เวลา (ขึ้นกับตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนที่ว่าง) โดยประกาศให้ทราบทั่วกันในห้องเรียน
    1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
    2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสที่จะนำมาปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม 
    2) มอบหมายงานให้นักศึกษาหาตัวอย่าง หรือหากกรณีศึกษา  โดยอาจารย์ผู้สอนให้ความสำคัญต่อการมีวินัย  การต่อตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่กำหนด 
    3) เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
    1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
    2) ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    3) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
    1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
    2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
    3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่มและเดี่ยว  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและใบงาน 
    2) ทดสอบย่อย 
    3) ข้อสอบอัตนัย
    1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
    2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
    1) ใบงานมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ พร้อมกับการนำเสนอผลงาน 
    2) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้
    1) การสังเกต 
    2) การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
    3) ข้อสอบอัตนัย 
    4) ทดสอบย่อย
    1)  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
    2)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
    4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล โดยกำหนดขอบเขตงานเป็นการไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และยกตัวอย่างประกอบการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
    1) การสังเกต       2) การนำเสนองาน
    1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
    2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
    3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1) ใช้  Power point   
    2) มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
    3) การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
    4) การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC202 แคลคูลัส 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,2.1,2.3,3.1,3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา, 9, 18 10% 30% 30%
2 1.1,1.3,2..1, 2.3,3.1, 3.2,5.1,5.2 ผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย (การบ้าน) การส่งงานตามเวลา ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและแสดง ความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ดำรง ทิพย์โยธา สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ และณัฎฐนาถ ไตรภพ. แคลคูลัส 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
ไม่มี
สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอนัญญา อภิชาตบุตร. แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2552  วิชัย ทิพณีย์ และรัชเมธี รัชนิพนธ์. แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส. กรุงเทพฯ: บริษัท ที พี พริ้นท์ จำกัด, 2538  Hass J, Weir DM, Thomas BG. University Calculus. Pearson Education, Inc. 2007
- แบบประเมินผู้สอน
- การสังเกตการณ์ในการสอน  - ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ  - การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน  - การทำวิจัยในชั้นเรียน
 - การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ตรวจสอบข้อสอบ
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4  - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาจากงานวิจัยของอาจารย์  - นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา