แคลคูลัส 2

Calculus 2

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  1. นำฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่องและกราฟของฟังก์ชันสองตัวแปรไปใช้  2. นำอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ไปใช้  3. นำการหาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ไปใช้  4. นำสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 ระดับขั้น 1 และสมการเชิงเส้นอันดับ n ซึ่งมีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัวไปใช้  5. เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนำหลักวิธีการและทฤษฎีมาปรับใช้ได้ ทั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา และตัวอย่างที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เพิ่มเติม
ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ที่มี สัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว
3.1 กำหนดให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/รายวิชา
3.2 กำหนดวัน-เวลา (ขึ้นกับตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนที่ว่าง) โดยประกาศให้ทราบทั่วกันในห้องเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล