องค์การและการจัดการ

Organization and Management

เข้าใจลักษณะเบื้องต้นขององค์การธุรกิจ รู้แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ เข้าใจสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ รู้และเข้าใจกระบวนการทางการบริหารจัดการ เข้าใจหลักการจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและแนวความคิดทางการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิด และวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ หน้าที่และกระบวนการทางการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
วันพุธ เวลา 15-16.30 และ
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการสอน


บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ กำหนดให้นักศึกษา ศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการขององค์กรธุรกิจจริงตามหลักทฤฎีที่เรียนจำนวน 1 ธุรกิจ โดยมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน 2563

ให้นักศึกษานำตัวอย่างที่ให้วิเคราะห์มาอภิปลายกลุ่ม
1.3.1 สอนแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารขององค์กรธุรกิจ
132.1 กำหนดให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์หลักการบริหารขององค์กรธุรกิจจริงตามหลักทฤษฏีที่เรียน จำนวน 1 ธุรกิจ
132.1 ให้นักศึกษานำผลการวิเคราะห์จากองค์กรธุรกิจจริงมาอภิปรายกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิด และวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ หน้าที่และกระบวนการทางการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
2.2.1 สอนแบบบรรยายประกอบกับการยกตัวอย่าง
2.2.2 ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงขององค์กรธุรกิจ
2.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
2.2.4 การศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องตามหลักการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
3.2.1 สอนแบบบรรยายประกอบกับการยกตัวอย่าง
3.2.2 ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงขององค์กรธุรกิจ
3.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
3.2.4 การศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center
3.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่ม
3.3.3 พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องตามหลักการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงขององค์กรธุรกิจ
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
4.3.2 ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล การเขียน โดยทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่นการส่งงานโดยผ่านอีเมล์
5.1.5 ทักษะการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.5 ทักษะการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากการเขียนรูปเล่มรายงาน และนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ (Hands on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1,3,4 2,5,6 1,3 2 4,5,6 2 3 1,4,5,6 1,2 3,4,5,6 2,3 1,4,5,6 1,2,3,4,5,6
1 BBABA201 องค์การและการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 สอบเก็บคะแนนก่อนเรียน สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 10 15 16 30% 30% สอบย่อยครั้งละ 10 คะแนน (เป็นคะแนนที่จะนำไปรวมและหารเพื่อเหลือ 100)
2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1 5.3.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าแล้วนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ในการประเมินการเข้าเรียน และ รายงานกลุ่มสัปดาห์ที่มีการมอบหมายให้รายงาน 10%
องค์การและการจัดการ (ผศ.กนกวรรณ เวชกามา)
องค์การและการจัดการ (รศ.สมคิด บางโม, 2548
องค์การและการจัดการ Organization and Management ผศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาหลักการบริหารที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวความคิดและข้อแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

ผลการเรียนของนักศึกษา

การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการปรับปรุงการสอนโดยวิธีการสังเกตุ และการบันทึกในเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ประกอบการสอน
ดำเนินการตาม มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรียน