เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

Fundamentals of Chemistry for Engineers

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
เข้าใจพื้นฐานการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและแนวโน้มสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส
2.1 เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.2 ส่งเสริมความให้มีความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและแนวโน้มสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส
Study and Practice of atomic structure, periodic table and properties of elements, chemical bond, stoichiometry, solid, liquid, gas, solutions, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base reaction
 
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ชั้นสอง ตึกปฏิบัติการกลาง
3.2 ระบบ ms-team ในรายวิชา Fundamental of Chemistry for Engineers
   
1.1.1 มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
1.2.2 การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1.2.3 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method
1.2.4 การสอนแบบบรรยาย
1.2.5 การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1.3.1 การสังเกต
1.3.2 ข้อสอบอัตนัย
1.3.3 ข้อสอบปรนัย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2.2.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2.2.3 การสอนแบบบรรยาย 
2.2.4 การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย 
2.2.5 สื่อ เช่น power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
2.2.6. การสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น Microsoft team, Zoom
2.3.1 แบบฝึกหัด
2.3.2 ข้อสอบอัตนัย
2.3.3 ข้อสอบปรนัย
3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางดงานวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
3.2.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3.2.3 การสอนแบบบรรยาย 
3.2.4 การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย 
3.2.5 สื่อ เช่น power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
3.2.6. การสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น Microsoft team, Zoom
3.3.1 แบบฝึกหัด
3.3.2 ข้อสอบอัตนัย
3.3.3 ข้อสอบปรนัย
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
4.2.2 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4.2.3 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
4.2.4 การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar)
4.3.1 โครงการกลุ่ม
4.3.2 การนำเสนองาน
4.3.3 แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
4.3.4 การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1 กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 5.2.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 5.2.3 การสอนแบบบรรยาย  5.2.4 การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย  5.2.5 สื่อ เช่น power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ 5.2.6. การสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น Microsoft team, Zoom
5.3.1 โครงการกลุ่ม
5.3.2 การนำเสนองาน
5.3.3 แบบทดสอบ อัตนัย และ ปรนัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้และความเข้าใจทัังด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื่อหาศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางดงานวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 3 สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า นำเสนองาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานกลุ่ม ปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง และรายงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 2.1, 5.2 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ทดสอบภาคปฏิบัติแบบกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 60%
อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร 1, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2554. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร 2, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2554. Atkins, P., and Jones, L., Chemical Pinciples, W.H. Freeman, New York, 2nd., 2002. Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007. Miessler, G.L., and Tarr, D.A., Inorganic Chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 3rd ed.,
พรทิพย์  ศัพท์อนันต์.  2533. ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 121 น. ภาควิชาเคมี.  2544. คู่มือการสอนปฏิบัติการ.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 55 น. ภาควิชาเคมี.  2539. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เล่ม1.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 72 น. ภาควิชาเคมี.  2538. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เล่ม2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 91 น. ภาควิชาเคมี.  2545. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 98 น. ภาควิชาเคมี. 2545. ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร.  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 126 น. ภาควิชาเคมี. 2545. ปฏิบัติการเคมี1. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 109 น.
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/chemistry/index.htm (May 2016)
https://www.khanacademy.org/science/chemistry
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 1.3 แบบประเมินรายวิช
2.1 แบบประเมินผู้สอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การประชุมกลุ่ม
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
5.1 ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 5.3 ปรับปรุงกระบวนวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร