ประมาณราคา

Cost Estimation

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ประโยชน์ ประเภทของการประมาณราคา 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการการประมาณราคา 3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ศึกษาหลักการและวิธีการในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา เงื่อนไข สัญญา การแบ่งงวดงานก่อสร้าง ตัวแปรที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการประมาณราคาอาคารขนาดเล็ก
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของคณะ และกิจกรรมนักศึกษา ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-การบรรยายประกอบสื่อผสม โดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ปฏิบัติงานจริง
-การทำงานปฏิบัติในชั้นเรียน ให้คำแนะนำเป็นรายกรณีศึกษา
 
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานปฏิบัติในชั้นเรียน
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
-  การบรรยายประกอบสื่อผสม
-  การมอบหมายงานปฏิบัติ
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่มอบหมายในชั้นเรียน
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม
-  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สามารถสืบค้น  ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-  บรรยายให้คำแนะนำและอภิปราย
-  นำเสนองานปฏิบัติโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ให้นักศึกษา ฝึกการอ่านแบบ และ คำนวณหาปริมาณวัสดุ และงาน ตามแบบ
ประเมินจากแบบฝึกและ ผลการรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3
1 BARAT403 ประมาณราคา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้จากการศึกษาและการวิเคราะห์จากการทำงาน การทำงานปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 55
2 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคำนวณ การสอบกลางภาค 9 ร้อยละ 15
3 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคำนวณ การสอบปลายภาค 17 ร้อยละ 20
4 ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน/การทำงาน ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10
1. หลักการประมาณราคา
2. แบบฟอร์มการประมาณราคา
3. ราคาวัสดุและแรงงาน
เวบไซต์รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างและราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
www.yotathai.com
http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp