วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3

Materials and Construction Technology 3

1. เข้าใจวิธีการก่อสร้างอาคารโครงร้างช่วงพาดกว้าง 2. เข้าใจคุณสมบัติ ของวัสดุก่อสร้าง สำหรับอาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้าง 3. นำคุณสมบัติของวัสดุและการก่อสร้างมาใช้ในการเขียนแบบอาคารได้ 4. มีทักษะในการเขียนแบบอาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้าง 5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวิธีการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างของอาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้าง และงานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนแบบก่อสร้าง อาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้างได้
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ กรรมวิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดของอาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้าง งานระบบหลังคา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างช่วงพาดกว้าง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ปฏิบัติการเขียนแบบ กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา

1.3.2 มีการอ้างอิงกฏหมายอาคาร และวิชาชีพ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้ในหลักการก่อสร้าง วัสดุ องค์ประกอบ ของอาคารคอนกรีตช่วงกว้าง ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1.3 สามารถบูรนาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย การนำเสนอรายงาน มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และปฏิบัติการเขียนแบบ
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล รายงาน
2.3.3 ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้ ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ
3.2.2 มีการนำหลักการในการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้างมาใช้ในงานเขียนแบบอย่างเหมาะสม
3.3.1 วัดผลจากการประเมินผลงานเขียนแบบ
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้าง การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ (Auto cad) 5.2.2 นำเสนองานเขียนแบบโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากงานเขียนแบบ 5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบในชั้นเรียน
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่าถูกต้องด้วยตนเอง
1.เขียนแบบตามแบบที่ได้มอบหมาย 2.หาแนวทางในการใช้เทคนิคในการเขียนแบบอาคาร
1.ประเมินจากงานเขียนแบบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถบูรนาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่าถูกต้องด้วยตนเอง
1 BARAT303 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนสอบ ตลอดภาคการศึกษา 10
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 17 20
3 ด้านทักษะทางปัญญา สังเกตจากการปฏิบัติงานเขียนแบบ ประเมินจากผลงานเขียนแบบ 1-8 และ 10-16 50
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การทำงานกลุ่มและผลงาน ตลอดภาคเรียน 5
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สังเกต การนำเสนองาน ปฏิบัติ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5
6 ทักษะพิสัย ตรวจงานปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 10
เอกสารประกอบการสอนวิชา Materials and Construction Technology 3
จรัญพัฒน์ ภูวนันท์. อาคารสูง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
_______________. การก่อสร้างด้วยเหล็ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
เฉลิม สุจริต. วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ชิง, ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ แปลจาก Building Construction Illustrated โดย ทัต สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
มาลินี ศรีสุวรรณ, ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
สิทธิโชค สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
สุภาวดี รัตนมาศ. หลังคาในงานสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
Angus,MacDonald, J. “Long-span Structures,” Architecture week. (Online). Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html (Access date: 26 March 2003).
Arcila,Martha,T. Bridges. Spain : Atrium International, 2002.
Bagenal,Philip.and Meades,Jonathan. Great Buildings. UK : Salamander Books, 1990.
Gossel,Peter.and Leuthauser,Gabriele. Architure in the Twentieth Century. Germany : Benedikt Taschen, 1991.
Salvadori,Mario.and Heller,Robert. Structure in Architecture. New Jersey : Prentice-Hall, 1963.
 
เอกสารประกอบการสอนวิชา Materials and Construction Technology 3
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์