เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1

Computer Typing Techniques 1

รู้แป้นอักษรไทย – อังกฤษ พิมพ์สัมผัสได้แม่นยำ ถูกต้องรวดเร็ว ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส
เนื่องจากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอแก่การทำงาน สามารถนำทักษะไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ศึกษาวิธีการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น มีความสำนึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีความอดทนและเพียรพยายาม เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้องความดี และความชั่ว
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยเน้นการเข้าเรียนตรงเวลาการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ในด้านความซื่อสัตย์ เช่น เน้นการฝึกพิมพ์ถูกวิธี ไม่แอบมองแป้น ไม่ลบคำผิด เน้นย้ำให้มีความอดทนและเพียรพยายามฝึกฝนนอกเวลาอย่างสม่ำเสมอและให้
รางวัลคนที่มีความเพียร อธิบายกฎเกณฑ์ในเรื่องระเบียบการใช้ห้องเรียน ได้แก่ปิดเครื่องอย่างถูกวิธีหลัง
ใช้งานทุกครั้งไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย ปิดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ยกย่อง ชมเชย ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตักเตือนผู้ที่ทำผิดกฎเกณฑ์
ในด้านความมีวินัย ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา สังเกต
การแต่งกาย ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ประเมินจากความก้าวหน้าในการพิมพ์ของ
ผู้เรียน ในด้านการเคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบการใช้ห้องเรียน ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการปรับปรุงตนเองของผู้เรียนหลังจากการตักเตือน
ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของวิชาเพื่อนำประโยชน์ของการเรียนไปใช้ในวิชาอื่น ๆ เช่น การบริหารโครงการ การทำวิจัย และการทำรายงานอื่น ๆ นอกจากนี้เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารด้านการวางแผน การควบคุม การประเมินผลรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน ความรู้ที่ต้องได้รับมีสาระสำคัญดังนี้
การเรียนรู้วิธีพิมพ์แป้นอักษรไทย – อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีพิมพ์สัมผัสได้แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว เทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส เพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชา
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยงโดยดำเนินการดังนี้
ผู้สอนอธิบายวิธีเคาะแป้น เป็นเคาะ เป็นคำ (ในการกำหนดคำให้นักศึกษามีส่วนร่วมนำเสนอ) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจับเวลาการพิมพ์ระยะสั้น ๆ ไม่เกินครึ่งนาที 2-3 ครั้ง ในการฝึกพิมพ์เป็น
เคาะ เป็นคำ เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ ให้ผู้เรียนฝึกพิมพ์เป็นประโยค ผู้สอนสังเกตการฝึกพิมพ์ของแต่ละคน หลังจาก
นั้นจับเวลา 1 นาที 2 – 3 ครั้ง
วิธีการประเมินผล
ให้ทดสอบท้ายบทโดยพิมพ์และคิดคำ เป็นรายบุคคลโดยผู้สอนบันทึกสถิติการพิมพ์ของแต่ละคนไว้ การสอบกลางภาค – ปลายภาค
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิด โดยสามารถเสนอแนวทางในการนำความรู้ที่มีอยู่
นำมาใช้ได้ โดยคิดค้นโดยนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.1.2 มีความกล้าในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดคำใหม่ ๆ เพื่อฝึกพิมพ์โดยนำความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ สามารถตัดสินใจก้าวนิ้วได้รวดเร็ว
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการพิมพ์ขณะทดสอบท้ายบทเป็นรายบุคคลการสอบกลางภาคและปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีความสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล
4.1.2 มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
4.1.3 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
4.2.1 ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
4.2.2 แสดงผลการประเมินของผู้เรียนอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดความท้าทาย กระตือรือร้น
4.2.3 ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการพิมพ์เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน
4.3.2 ประเมินจากผลความก้าวหน้าของผู้เรียนจากผลการทดสอบแต่ละครั้ง
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข
มีทักษะด้านการพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการคิดคำและสามารถคิดคำได้ถูกต้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนอธิบายวิธีการคิดคำนวณจำนวนคำสุทธิต่อนาทีทั้งพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ ให้ผู้เรียนฝึกคิดคำนวณจำนวนคำสุทธิจากสถานการณ์ซึ่งผู้สอนกำหนดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ ผู้สอนสอบถามคำตอบจากผู้เรียนเป็นรายบุคคล มอบหมายให้ผู้เรียนเลือกสื่อการสอนจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียน
ประเมินจากการสรุปและอภิปราย ประเมินจากการคำนวณคำสุทธิของผู้เรียนในการทดสอบท้ายบททุกครั้ง
 
เรียนรู้จากความสนใจและความตั้งใจเรียนของนักศึกษา ที่แสดงออกเมื่อผู้สอนทำการสอน
การให้งานเพื่อฝึกปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และการส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา และการส่งงานตามกำหนดเวลาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1คุณธรรมจริยธรรม 2ความรู้ 3ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA509 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 25%
2 2.2,2.3,3.1, 3.3,3.4 -สอบกลางภาคเรียน (พิมพ์ไทย) -สอบปลายภาคเรียน (พิมพ์ไทย) -สอบปลายภาคเรียน (พิมพ์อังกฤษ) 9 16 17 25% 25% 25%
3 4.1, 4.3, 4.4 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา
1.1 โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส “แป้นพิมพ์ไทย”โดย ผศ.จุรีรัตน์ คำนวนสิน (www.jurerat.rmutl.ac.th)
1.2 ตำราฝึกพิมพ์สัมผัส “แป้นพิมพ์ไทย” โดย ผศ.จุรีรัตน์ คำนวนสิน
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ และความ
คิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (www.jurerat.rmutl.ac.th)
3.1 ดุษฎี กิจไพฑูรย์ และสมหมาย เดชสุภา. พิมพ์ดีดไทย 1-2.วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, ม.ป.ป.
3.2 วัชระ ขยัน. พิมพ์ดีดไทย 1-2. วิทยาลัยพณิชการบางนา, ม.ป.ป.
3.3 สมพงษ์ พุทธเจริญ. พิมพ์ดีดไทย 1 -2. กรุงเทพฯ: บริษัทสำนักพิมพ์แม๊ค จำกัด, ม.ป.ป.
3.4 สำเนียง ปัญญา สมหมาย เดชสุภา สุรางค์ จ้นทรวงศ์. พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1-2: ศูนย์หนังสือเมืองไทย, ม.ป.ป.
 
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผล จัดทำขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและวิธีการสอนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
1.2 การให้นักศึกษาประเมินผู้สอนที่มีต่อการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส
1.3 การประเมินผู้สอนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์การประเมินการสอน
การใช้กลยุทธ์การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอนดังนี้
2.1 การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้สอนโดยซักถาม และใช้แบบสอบถาม
ผลการเรียนของผู้เรียน การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน
สรุปการประเมินจากข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ผลและนำมาปรับปรุงการสอนดังนี้
การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของผู้เรียน การประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ และความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผู้เรียน
กระบวนการสอนในรายวิชานี้ มีกระบวนการทวนสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และเป็นมาตรฐานในรายละเอียดข้อบ่งชี้ตามความคาดหวังของผลการเรียนรู้ ได้มาจากการบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน การพิจารณาผลการทดสอบท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคลทุกบทเรียน และผลการสอบกลางภาค ปลายภาค โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ประจำวิชา และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมของรายวิชานำมาสู่การวางแผนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและรายละเอียดของรายวิชาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
5.2 การหมุนเวียนเปลี่ยนผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดมุมมอง ความคิด ความเข้าใจ ทักษะ อันดีเชิงวิชาการจากผู้สอน