ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก

History of Western Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบงานสถาปัตยกรรมตะวันตกในประวัติศาสตร์ เข้าใจเหตุผลที่เป็นปัจจัยในการก่อรูปสถาปัตยกรรม เข้าใจพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมจากอดีต-ปัจจุบัน ทั้งประโยชน์ใช้สอย รูปทรง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง รวมทั้งลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานและพัฒนาระบบความคิดไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเหตุผล และเห็นคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม
เพื่อพัฒนารายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ด้วยการแยกเนื้อหาเฉพาะประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
ศึกษางานสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยประวัติศาสตร์ ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง รูปแบบและลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรม The historical study of western architecture: The influence of historical context on the creation of architectural work in term of function, form, material, structure, styles and architectural feature.
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
อบรมนักศึกษาด้านวินัย ขยัน อดทน เช็คชื่อ มีกติกาในการเข้าเรียน มอบหมายงานที่ศึกษาค้นคว้า โดยกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนชัดเจนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและทำงานตามกำหนดเวลา
ประเมินการเข้าเรียนตามรายชื่อ  การทำงานและส่งงานตามกำหนดเวลา
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 สอนตามเนื้อหาที่กำหนดในแผนการสอน สร้างความเข้าใจด้วยการอภิปรายประเด็นต่างๆร่วมกัน หรือสอบถามขณะที่ทำการสอน 2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลแหล่งสถาปัตยกรรมตะวันตกเพิ่ม 2.2.3ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเข้ากับความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
2.3.1 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความรู้ในทฤษฎีและหลักการ 2.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความรู้ในข้อมูลแหล่งสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ศึกษาเพิ่มจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเข้ากับความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
(1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ สร้างระบบความคิดและการนำไปใช้
3.2.1 ให้นักศึกษาฝึกทักษะการประยุกต์ความรู้ฯ เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3.2.2 ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3.3.1 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจ ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3.2 ประเมินผลจากข้อสอบวัดความเข้าใจใน ผลงานที่นำเสนอมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
-
-
-
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าสถาปัตยกรรมในสมัยประวัติศาสตร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และนำเสนอในกลุ่มเฟสบุค หรือ เครื่องมืออื่นๆ 
ประเมินทักษะการสืบค้นและการนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเข้าสอบ ตามเวลาที่กำหนด 1-17 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 10,18 20% 20%
3 ทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค 10,18 10% 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ไม่มีการทำงานเป็นกลุ่ม) - -
5 ทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 9-12 30%
Bill Risebero, The Story of Western Architecture Dietrich Wildung, Egypt from Prehistory to the Roman, Taschen, German , 1997. Henri Stierlin, Greece from Mycenae to the Parthenon, Taschen, Germany, 1997. John Julius Norwich, Great Architecture of the World, Mitchell Beazley Publisher
Limited, London, 1975.
Lucy Peel, An Introduction to 20th Century Architecture, Regant Publishing Service Ltd.,Hong Kong, 1989. Paul Hamlyn , World Architecture , The Hamlyn Publishing Group Ltd. , Italy , 1968. Pierre Amiet , Forms and Styles Antiquity , Evergreen , Slovakia , 1981. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อารยธรรมสมัยโบราณ – สมัยกลาง ,
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ , 2533. 10. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อารยธรรมสมัยใหม่ – ปัจจุบัน , สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ , 2540.
ทวี ทองสว่าง , สรุปภูมิศาสตร์ยุโรป , สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , กรุงเทพฯ , 2531.
12.อัศนีย์ ชูอรุณ , ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่ , สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , กรุงเทพฯ , 2537.
เอกสารประกอบการสอน PDF ในแต่ละเนื้อหา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น htpp://th.wigipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมตะวันตก htpp://th.wigipedia.org/wiki/western architecture htpp://th.youtube และ การค้นหาผ่าน Google ตามรายชื่อของงานสถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง
สอบถามนักศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของรายวิชาและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงขณะสอน แบบประเมินรายวิชา
2.1 แบบประเมินการสอน 2.2 ข้อมูลจากมคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.1 นำผลการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนมาปรับปรุงในจุดอ่อน 3.2 แก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนของนักศึกษา 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี 5.2 เสนอให้มีการปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี