การตลาดระหว่างประเทศ

International Marketing

นักศึกษาได้ทำการศึกษา แนวคิด รูปแบบและวิธีการจัดการ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน  การศึกษาสภาพแวดล้อม นโยบายการค้าซึ่งมีผลต่อ    การตัดสินใจทางการตลาด การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา   ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาด
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด รูปแบบและวิธีการจัดการ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน  การศึกษาสภาพแวดล้อม นโยบายการค้าซึ่งมีผลต่อ    การตัดสินใจทางการตลาด การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา   ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาด
แนวคิด รูปแบบและวิธีการจัดการ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน  การศึกษาสภาพแวดล้อม นโยบายการค้าซึ่งมีผลต่อ    การตัดสินใจทางการตลาด การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา   ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาด
3 ชั่วโมง
        1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
        1.1.2 มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
        1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักและรอง
        1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
        1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
        2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
        2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
        2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        2.2.2 ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา
        2.2.3 มอบหมายรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
        2.3.1 ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
        2.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
        3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
        3.1.2 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งหันทางธุรกิจ
        3.2.1 การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานและทำการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอรายงาน
        3.3.1 ประเมินจากรายงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
        4.1.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
        4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
        4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้มีการทำงานกลุ่มให้ค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ภายในกลุ่ม
        4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
        4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
        5.1.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
        5.1.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        5.2.1 มอบหมายงาน และให้ทำการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้นำเสนอผ่าน powerpoint และทำรูปเล่มรายงานส่ง
        5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
            6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
            6.1.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
            6.2.1 มอบหมายงานเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ โดยต้องหาข้อมูลหลากหลายด้าน
            6.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ(Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA614 การตลาดระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 2.3, 3.2, 5.3, 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 18 30% และ 30%
2 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3 กิจกรรมในชั้นเรียน/งานมอบหมาย/ การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 35%
3 1.1, 1.2 วินัยในการเรียน ความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 5%
      อัจฉราพร  แปลงมาลย์. (2560). การตลาดระหว่างประเทศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
      นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พันธกิจไพบูลย์. (2548). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
      ศศิวิมล สุขบท (2552).  การตลาดระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 11).  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สมภพ มานะรังสรรค์. (2546). โลกาภิวัตน์: เศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
    อัควรรณ์ แสงวิภาค (2554). การตลาดระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพ : สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
     หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ
     วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซต์ทางธุรกิจ
     7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     7.1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     7.1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
      7.2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
      7.2.2 ผลการประเมินผู้สอน
 
     7.3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     7.3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
     7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
     7.4.2 การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     7.5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     7.5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น