การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

Engineering Material Testing Laboratory

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
           1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุภายใต้ที่มากระทำในลักษณะต่าง ๆ
           1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
           1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบความแข็ง ความแข็งแรงของวัสดุในลักษณะต่าง ๆ
           1.4 เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางโลหะวิทยาได้จากการทดสอบวัสดุได้
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีและใช้ความรู้ทางคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมและสามารถ
เลือกใช้งานทางวิศวกรรมและในกระบวนการผลิตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านการทดสอบวัสดุวิศวกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบทำลาย การทดสอบแรงดึง แรงบิด ความแข็ง การล้า การแอ่น แรงกด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงดัดของวัสดุปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบไม่ทำลาย การทดสอบทางกายภาพด้วยสายตา อัลตราโซนิก การแทรกซึม การเอ็กซเรย์ ผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยกระแสไหลวน Study and practice of the mechanical properties, destructive  testing, torque, stiffness, fatigue, pressure, shear, deflection, impact bending strength of the material treated with non-destructive testing, mechanical properties, tests of physical, optical, ultrasonic, penetration, X-ray, magnetic powder and testing by eddy currents.
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียนหรือผ่านเวปไซต์ของสาขาฯ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1-2  ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
                   1.1.1 มีความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
    1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
                   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
                   1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                   1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
                   1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
      1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ               
1.2 วิธีการสอน 
                   1.2.1 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา
                   1.2.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
                   1.2.3 อภิปรายกลุ่ม มอบหมายงานประลองเป็นกลุ่มและรายงานผลการประลอง
         1.2.4 สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทในห้องเรียน มารยาทในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
        1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าเรียน
        1.3.2 ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
                  1.3.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถาม  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การยกตัวอย่างเปรียบเทียบในด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน
      2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
       2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
        2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ
                  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้
                  2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
       2.2.1 บรรยายหลักการ ทฤษฎีตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
       2.2.2 ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้านการทดสอบวัสดุวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
       2.2.3 มอบหมายงานให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่มให้นักศึกษาทำตามเงื่อนไขของรายวิชา
       2.2.4 สรุปเนื้อหาบทเรียน
         2.3 วิธีการประเมินผล
        2.3.1  ตรวจแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
        2.3.2  ประเมินจากการถามตอบในชั้นเรียน และการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล 
        2.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
      3.1.1  พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบอย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3.1.2 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
      3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
      3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์    
3.2 วิธีการสอน
       3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มตามเงื่อนไขของรายวิชาและการนำเสนอผลงาน
        3.2.2 ให้นักศึกษาวิเคราะห์งาน สามารถแสดงแนวความคิดและอภิปรายกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ได้     
       3.3 วิธีการประเมินผล
         3.3.1 วัดผลพิจารณาจากผลงาน การทำรายงานเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มและการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
          3.3.2 สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
                      4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
                       4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
                       4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
                       4.1.4  มีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
       4.2 วิธีการสอน
                     4.2.1 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
                     4.2.2 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 4.3 วิธีการประเมินผล
                     4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบในการทำงานและการนำเสนอผลงาน
                     4.3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
        5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
       5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       5.1.2  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก Inter net และ web site ต่าง ๆ
       5.1.3  พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
        5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก web site สื่อการสอน E-Learning
        5.2.2 นำเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
        5.2.3 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
        5.2.4 อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
          5.3 วิธีการประเมินผล
         5.3.1  ผลจากการประเมินการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                    5.3.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 ตรวจสอบรายชื่อการเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน ทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน 10%
2 3.3.2 สอบวัดความรู้กลางภาคและปลายภาค 8 และ 17 40%
3 1.3, 2.3, 3.1 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย รายงานและการนำเสนอผลการทดสอบ ทุกครั้งที่มอบหมาย 50%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
         1.1 มานพ  ตันตระบัณฑิตย์. วัสดุวิศวกรรม. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ :
               บริษัท ส.เอเซียเพรส(1989) จำกัด, 2536
         1.2 ชาญวุฒิ  ตั้งจิตวิทยา  และสาโรช ฐิติเกียรติพงศ์. วัสดุในงานวิศวกรรม. กรุงเทพฯ :
               บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2521
         1.3 มานพ  ตัณตระบัณฑิตย์. งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-
               ญี่ปุ่น), 2531
          1.4 อิทธิพล  เดี่ยววณิชย์. การทดสอบความแข็งและแรงกระแทก.สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
                ประเทศไทย. 2550
           1.5 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย. การทดสอบแรงดึง.สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. 2550
 
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
         Power Point Presentation  ทฤษฏีการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
         เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia, Google, คำอธิบายศัพท์
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
            1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
            1.2  การถามตอบเนื้อหาและความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
            1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
      1.4  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด kantwirunphan@gmail.com และ Face book  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
            2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
   2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
   2.3 การกรอกแบบสอบถามในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนด้วยการทำการวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อที่ 4