กลศาสตร์ของแข็ง

Solid Machanics

เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุทางดานความเคนและเครียดในขั้นพื้นฐานการเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใตภาระกรรมในแนวแกนเดียวการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนตแรงเฉือน และการโกงตัวของคาน ความเคนจากการโกงตัวของคานที่แกปญหาไดโดยทางสถิติศาสตรความเคนและความเครียดบนระนาบ การวิเคราะหความเคนผสม
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชากสศาสตร์ของแข็งได้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใต้ภาระกรรมในแนวแกนเดียว  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนต์  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงเฉือน และการโก่งตัวของคานที่แก้ปัญหาได้โดยทางสถิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความเค้นและความเครียดบนระนาบ และการวิเคราะห์ความเค้นผสม
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุทางดานความเคนและเครียดในขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใตภาระกรรมในแนวแกนเดียวการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนตแรงเฉือน และการโกงตัวของคาน ความเคนจากการโกงตัวของคานที่แกปญหาไดโดยทางสถิติศาสตรความเคนและความเครียดบนระนาบ การวิเคราะหความเคนผสม
-  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
3. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
- บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
1. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ
2. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ความรู้ สอบกลางภาค 9 25%
4 ความรู้ สอบปลายภาค 18 25%
-  เอกสารประกอบการสอนกลศาสตร์ของแข็ง
-  Paper จากฐานข้อมูลต่างๆ
-  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
          -  สรุปผลการประเมินการสอน
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
-  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          -  การวิจัยชั้นเรียน
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
-  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน