ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น

Local Art and Craft Design

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานงานศิลปะและงานผีมือพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกหัดค้นคว้า เรียนรู้ และวิเคราะห์งานศิลปะและงานผีมือพื้นบ้านที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี คติความเชื่อ วัสดุในท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้ง  และสำนึกในคุณค่างานศิลปะและงานผีมือพื้นบ้าน  ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการบูรณาการณ์งานศิลปะและงานผีมือพื้นบ้าน เพื่อนำไปสู่การออกแบบของตกแต่งสำหรับ บ้าน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า โดยคำนึงถึงการออกแบบ  เทคนิคการผลิต  การใช้วัสดุพื้นถิ่น แนวโน้มตลาด และบริบทที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ 5. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติออกแบบของตกแต่งสำหรับ บ้าน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า โดยคำนึงถึงการออกแบบ  เทคนิคการผลิต  การใช้วัสดุพื้นถิ่น แนวโน้มตลาด และบริบทที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
เพื่อปรับปรุงให้เนื้อหารายวิชาทันต่อยุคและสมัย- เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาให้ตรงกับผลการเรียนรู้และตรงตามความต้องการของมาตรฐานผลการเรียนรู้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ความหมาย ประเภท และเทคนิคการผลิตงานฝีมือพื้นถิ่น และบูรณาการงานฝีมือพื้นถิ่นสู่งานออกแบบสร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมภายใน มีการดูงานนอกสถานที่และเก็บข้อมูลภาคสนามศึกษาและฝึกปฏิบัติ งานศิลปะและงานผีมือพื้นบ้าน เพื่อนำไปสู่การออกแบบของตกแต่งสำหรับ บ้าน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ด้วยวัสดุในท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงการออกแบบ เทคนิคการผลิต  การใช้วัสดุพื้นถิ่น แนวโน้มตลาด และบริบทที่เกี่ยวข้อง
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ นักศึกษาจะต้องมีความสำนึกต่อองค์ความรู้และระลึกถึงคุณค่าของงานฝีมือท้องถิ่นและมีจิตสำนึกสาธารณะในการรักษางานต้นแบบในท้องถิ่นที่ทำการศึกษา มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคมไม่ขาดเรียน เช่นหากมีการเรียนนอกสถานที่จะต้องเข้าเรียนอย่างตรงเวลา
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีขององค์กรในรูปแบบต่างๆ  ลักษณะงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและงานฝีมือท้องถิ่น กำหนดให้นักศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และปฏิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างถูกต้องและถูกขนบธรรมเนียมการใช้ 1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3 วิธีการประเมินผล 1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาเสนอผลงาน  อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์โครงการที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในที่มา รูปแบบและประโยชน์ใช้สอย งานออกแบบศิลปะและงานผีมือท้องถิ่น คติความเชื่อ และประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสมโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เรียนให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
2.2 วิธีการสอน
2.2 วิธีการสอน 2.2.1    การบรรยายประกอบสื่อผสมพร้อมทั้งการบรรยายนอกสถานที่ 2.2.2    วิเคราะห์ ศึกษาการเลือกใช้ข้อมูลงานออกแบบศิลปะและงานผีมือท้องถิ่นที่เหมาะสม 2.2.3    การนำเสนอรายงานการค้นคว้า
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3 วิธีการประเมินผล 2.3.1   ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 2.3.2   ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม 2.3.3   การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถด้านการค้นคว้า เรียนรู้และวิเคราะห์งานออกแบบศิลปะและงานผีมือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี คติความเชื่อ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงการออกแบบ เทคนิคการผลิต  การใช้วัสดุพื้นถิ่น แนวโน้มตลาด และบริบทที่เกี่ยวข้อง 3.1.1มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 3.1.2มีทักษะในการนำความรู้ที่ได้รับจากการสอนมาใช้อย่างเป็นระบบแบบแผนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2 วิธีการสอน 3.2.1   การบรรยายประกอบสื่อผสมจากวัสดุฝีมือท้องถิ่น 3.2.2   วิเคราะห์ ศึกษาการเลือกใช้ข้อมูลงานออกแบบศิลปะและงานผีมือท้องถิ่นที่เหมาะสม 3.2.3   การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1   ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 3.3.2  วัดผลจากการประเมินผลงานรายสัปดาห์ และโครงการออกแบบปลายภาคเรียน 3.3.3  การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 3 1 2
1 BARIA510 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้และทักษะปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8,16 10% 10%
2 ทักษะปัญญา การนำเสนอโครงการ การปฏิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย การนำเสนอโครงการ การปฏิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย 70%
3 คุณธรรมจริยะธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
-   INTERIOR DESIGN  ILLUSTRATED     Francis D.K. Ching , Van nostrand reinhold : New york. วิลักษณ์  ศรีป่าซาง. 2545. ขันดอกล้านนา. เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์ จำกัด เบอร์นด์ ชมิตต์ และ อเล็กซ์ ไซมอนสัน. 2546. การตลาดสุนทรียศิลป์. กรุงเทพฯ : เอ.อาร์ บิซิเนส เพรศ จำกัด. บุญถิ่น อินดาฤทธิ์. 2551. ผ้าซิ้นไทลื้อ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ. 2537. เครื่องเขิน. เชียงใหม่ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน สมปอง  เพ็งจันทร์. 2545. เครื่องจักสานภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : Silkworm Books.  วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2546. พจนานุกรม หัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2550. สารานุกรม ผ้า เครื่องถักทอ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์         แบบเครื่องเรือนจากสำนักงานออกแบบ