ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 15. วัตถุประสงค์           15.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป           15.1.1.เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้วผู้เรียนเข้าใจ · ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ · ชนิดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ · ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ · เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ           15.1.2 เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้วผู้เรียนทราบ · ชนิดพันธุ์   การปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ · การผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม · อนุสัญญาไซเตส ระบบการค้าเสรี(เอฟทีเอ )ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ  
15.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้วผู้เรียนสามารถ · อธิบายความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับได้ · อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับได้ · รู้จักชนิดพันธุ์และลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ · ปลูก ขยายพันธุ์ ดูแลรักษา และป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับได้ · อธิบายการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม   · อธิบายความสัมพันธ์ของอนุสัญญาไซเตส ระบบการค้าเสรี(เอฟทีเอ ) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับได้ · อธิบายวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับได้ · สามารถนำไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์ได้ · สามารถผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ · มีความอดทน อุตสาหะและมีความขยันหมั่นเพียร
เทคโนโลยีของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคแมลง การนำเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ           Floriculture and ornamental plant production technology; factor affecting the growth of floriculture and ornamental plant; kinds and characteristics, cultivation, propagation and pest control for floriculture and ornamental plant; study how to use those plants for commercial purpose; and  field trip to the farm that produce floriculture and ornamental plant
1 ชั่วโมง หรือ ปรึกษาทาง กลุ่มใน Facebook ของรายวิชา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก กาลเทศะและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ (2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ (3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา เป็นผู้มีความสุภาพและมารยาทดี แต่งกายเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการประกอบอาชีพชีพ โดยเน้นในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางการ ศึกษาทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ 
 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
 ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทำงานเสร็จและส่งงานตามกำหนด  ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ  
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1  มีความรู้ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ 2.2 รู้ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ 2.3 รู้วิธีการขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ 2.4 รู้ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และรู้วิธีปลูก ดูแลรักษา ป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ 2.5 รู้วิธีการยืดอายุการใช้งาน และการนำไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์
บรรยาย ศึกษาจากประสบการณ์ ทำรายงาน นำเสนอ อภิปราย ให้วิเคราะห์สรุปรายงาน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนในรูปแบบต่างๆ และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสตร์และผสมผสานให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการจัดการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียน รู้ทั้งในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ   และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการนำเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งโดยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
3.1เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และความคิดสร้างสรรค์      3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.4 สามารถค้นคว้าข้อเท็จจริง สรุปทำความเข้าใจได้ 3.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ใช้หลักและวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
ทักษะทางปัญญาสามารถประเมินได้จากการแสดงออกของนักศึกษาทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคำถาม การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
4.1  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 4.3 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จัดการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การศึกษา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
 
1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและนำเสนองานทางวิชาการ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านี้ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนำเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะในด้านต่างๆ เหล่านี้ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน
6.1 มีทักษะปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติการในห้องทดลอง ปฏิบัติในแปลงปลูก โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ  ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  การวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องทดลอง
สังเกตพฤติกรรม มอบหมายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6. ทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1
1 BSCAG153 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-15 20 %
2 ความรู้ สอบย่อย 7 ครั้ง 1-15 50%
3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การนำเสนองาน/รายงาน/ปฏิบัติงานกลุ่ม 4-15 30%
1.1  อิศร์  สุปินราช 2558 .เอกสารประกอบการสอนวิชาไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า สาขาพืชศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 1.2 กองบรรณาธิการวารสารบ้านและสวน 2524 สารานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย อมรินทร์   การพิมพ์ กรุงเทพฯ 1.3 กองบรรณาธิการวารสารบ้านและสวน 2525 สารานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ เล่มที่ 2,3 อมรินทร์การพิมพ์ กรุงเทพ4 1.4 คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ 2539 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี. 1.5  ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ 2538 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1.6 ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ 2545 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก สำนักพิมพ์ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ 1.7 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 2544 สรีรวิทยาของพืช สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 1.8 สมเพียร  เกษมทรัพย์.2522  การปลูกไม้ดอก ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ 1.9 สมเพียร  เกษมทรัพย์. 2524. ไม้ดอกกระถาง โรงพิมพ์อักษรพิทยา กรุงเทพฯ 1.10 สมเพียร  เกษมทรัพย์. 2532. เทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจไม้ตัดดอก. โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ 1.11 เสริมลาภ วสุวัต 2547 บัวประดับในประเทศไทย 1 เนชั่นบุ๊คส์  กรุงเทพฯ 1.12 เสริมลาภ วสุวัต 2549 บัวประดับในประเทศไทย 2 เนชั่นบุ๊คส์  กรุงเทพฯ 1.13 อดิศร กระแสชัย 2539 เบญจมาศ 2 เยอรบีรา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 2548 เอกสารสัมมนาไม้ดอกไม้ประดับไทยก้าวไกลสู่สากล 26 มีนาคม 2548 ณ บริษัทมติ ชนจำกัด(มหาชน)  กรุงเทพฯ 2.2 ครรชิต ธรรมศิริ 2541 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่งจำกัด กรุงเทพฯ 2.3 ณรงค์  โฉมเฉลา. 2534. เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 2.4 ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 2521 ตำรากล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มเล่น อาทรการพิมพ์ กรุงเทพฯ 2.5 ประเวศ  ไชยวงศ์. 2547. การจัดสวนประดับ หจก.9119 เทคนิค พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ 2.6 สุชาดา  ศรีเพ็ญ. 2530. พรรณไม้น้ำ  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 2.7 เอื้อมพร  วีสมหมาย  ทอง  เจนจิตติกุลและอรุณ  วงศ์พนาสิน. 2541. พฤกษาพัน โรงพิมพ์เอช เอน กรุ๊ป จำกัด กทม. 2.8 เอื้อมพร  วีสมหมาย  ศศิยา  ศิริพานิช อลิศรา  มีนะกนิษฐา และณัฎฐ  พืชกรรม. 2540. พรรณไม้ใน งานภูมิสถาปัตยกรรม. สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ.
3.1 วารสารเคหการเกษตร 3.2 หนังสือไม้ดอกไม้ประดับต่างๆของสำนักพิมพ์บ้านและสวน และสำนักพิมพ์อื่นๆ 3.3 วารสารไม้ดอกไม้ประดับ และวารสารทางการเกษตรอื่นๆ 3.4 วารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมวิชาการ สัมมนา เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 3.5 Website เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
 มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากการสังเกตการณ์ขณะสอน  ดูผลการเรียนของนักศึกษา  
1) หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.  2) มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ทั้งทางด้านเนี้อหาที่สอน กลยุทธ์ การสอน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อหัวหน้าภาคและคณะกรรมการพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป