การศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร

Technical Visit on Communication Design

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านออกแบบสื่อสาร หรือกิจกรรมพิเศษ งานจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อสาร ตลอดจนนักศึกษาสามารถกลับมาสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และจัดทำรายงานได้ 
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้สายงานด้านออกแบบสื่อสารที่ครอบคลุมในทุกสายงาน  2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเห็นสภาวการณ์ด้านออกแบบสื่อที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อยอดในการผลิตงานด้านสื่อ ที่ตอบโจทย์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านออกแบบสื่อสาร หรือกิจกรรมพิเศษ งานจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อสาร โดยนักศึกษาจะต้องกลับมาสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และจัดทารายงาน การวัดผลในการศึกษาดูงานนี้จะได้คะแนนเป็น S และ U         
3.1 นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ 3.2 จัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
๑) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๒) มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
๑) การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ๒) ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นจิตอาสาหรือบริการสังคมตามความเหมาะสม
๑) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน ๒) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย ๓) ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
๑) รอบรู้ในการศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ๒) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร
๑) บรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูงานของวิชาชีพออกแบบสื่อสาร  ๒) จัดให้นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน โดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคล โดยสื่อให้เห็นถึงการนำความรู้จากหลากหลายศาสตร์ไปการประยุกต์ใช้    ๓) เข้ารับฟังการบรรยายจากสถานประกอบการโดยตรงเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ที่พึงประสงค์ในสายงานวิชาชีพ จากการศึกษาดูงาน  
๑) ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ๒) ประเมินจากประสิทธิผลจากการค้นคว้า การเก็บข้อมูลและรายงานเป็นรายบุคคล ๓) ประเมินจากการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการศึกษาดูงาน
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
การมอบหมายงานให้นักศึกษา สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยว และให้เพื่อนในห้องร่วมแสดงความคิดเห็น
๑) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ ๒) ประเมินจากการนำเสนองาน ๓) การถามตอบข้อซักถามจากอาจารย์และเพื่อนในห้อง
๑) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ๒) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
 ๑) จับฉลากให้นักศึกษาสลับหน้าที่รับผิดชอบในเป็นผู้นำและผู้ตามในการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง เพื่อดูแลความเรียบร้อยซึ่งกันและกัน ๒)มอบหมายให้นักศึกษากล่าวขอบคุณและกล่าวสรุปประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการณ์แต่ละแห่ง เพื่อฝึกการแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์สถานกาณ์ที่แตกต่างกัน
๑) ประเมินจากหน้าที่ที่รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูงานแต่ละแห่ง ๒) ประเมินจากพฤติกรรมการศึกษาดูงานและการพูดสรุปประสบการณ์การดูงาน ๓) การประเมินตนเองและเพื่อนในการปฏิบัติงาน
สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางออกแบบสื่อสาร และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ จากหนังสือในห้องสมุด โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  อภิปรายผลการศึกษาดูงาน และนำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๑) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม ๒) การเลือกใช้ภาษาและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ๓) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอของนักศึกษา  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAACD123 การศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ๑(๑), ๑(๒), ๔(๑), ๔(๓) การเข้าเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรม ๑-๑๖ ๓๐
2 ๒(๑), ๓(๑), ๔(๑), ๔(๒), ๕(๑) ผลงานนักศึกษา 1 ผลงานปฏิบัติ 2 รายงาน 3 การนำเสนอและการจัดแสดง ๖, ๑๔-๑๗ ๗๐
ข้อมูลออนไลน์ 3.1 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข. [ออนไลน์]. http://www.happy-workplace.com/images/article/HWP_book%201-lesson%205.pdf วันที่สืบค้น 3 เมษายน 2563 3.2 พิพิธภัณฑ์สยาม. https://www.museumsiam.org/index.php 3.3 หอภาพยนตร์. https://www.fapot.or.th/ 3.4 บริษัท มีเดียคอม ประเทศไทย. https://www.mediacom.com/th 3.5 บริษัท Workpoint Entertainment. https://www.workpoint.co.th/home 3.6 บริษัท The Monk Studio. https://www.themonkstudio.com/ 3.7 บริษัท Edittide. https://www.facebook.com/edit.tide.1 3.8 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส. https://www.thaipbs.or.th/home , (เชียงใหม่) https://www.facebook.com/tpbsnorth/ 3.9 สถานีโทรทัศน์  NBT. https://region3.prd.go.th/chiangmai. (เชียงใหม่).https://www.facebook.com/nbtchiangmai/ 3.10 บริษัทแกรมมี่. https://www.gmmgrammy.com/2020/th/index.php 3.11 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์. https://www.museumthailand.com/th/museum/Tanland-The-Land-of-Balance-Learning-Center 3.12 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร. https://www.museumthailand.com/th/museum/National-Museum-Bangkok-Phranakorn 3.13 ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร. https://www.museumthailand.com/th/museum/Samutsakhon-Marine-Aquarium
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ ๑.๑    ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
๑.๒    ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ - ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ ๓.๑    ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน ๓.๒    ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล