การออกแบบเครื่องประดับ

Jewelry Design

 1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ    
 1.2  เขา้ใจกระบวนการออกแบบและหลกัการออกแบบ
 1.3  สามารถวเิคราะห์การผลิตได้    
 1.4  สามารถนา เสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบ และเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงาน เครื่องประดับ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการออกแบบเชิง อุตสาหกรรมและการออกแบบในทางศิลปะที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 
      Practice designing jewelry using the principle design , process and practice of the gem and jewelry illustration product analysis production orders and presentation of jewelry design.
   ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  เครื่องประดับโดยใช้หลักการออกแบบกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ การฝึกวาดภาพเครื่องประดับอัญมณีด้วยมือ การวเิคราะห์การผลิต คำสั่งการผลิต และการนำเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ
    อาจารย์ประจำ รายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ สังคม
1.1.2 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
 1.2.1 บรรยาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการออกแบบเครื่องประดับ
 1.2.2 บรรยาย ฉายภาพนิ่ง สื่อการเรียนการสอน ยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย
 1.2.3 จัดกิจกรรม จิตสาธารณะปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพ ฟังธรรมะห้า นาที
 1.2.4สอนผ่านระบบ ms-team  
1.3.1 สังเกต ขานชื่อ การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
1.3.2 ประเมินผลจากการสอบทฤษฎี และสอบปฎิบัติ
1.3.3 ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
1.3.5.ประเมินการสอนผ่านระบบ ms-team  
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง             
2.1.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 
 2.2.1 บรรยาย ใช้สื่อการสอนเน้นหลกัการออกแบบ ฝึกปฎิบัติการออกแบบ เครื่องประดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้      
 2.2.2 รวบรวมผลงานการปฏิบัติในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน    
 2.2.3 มอบหมายงานกลุ่มโดยใช้หัวข้อตามหลักการออกแบบเครื่องประดับ
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2.3.4 สอนผ่านระบบ ms-team  
 
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  ที่หลากหลายอย่างมีจารณญาณ  
3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.2.1 มอบหลายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์  
 3.2.2 ให้น้กศึกษาลงมือปฏิบัติจริง    
 3.2.3 การศึกษา ค้นคว้ารายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน  
 3.2.4 การสะทอ้นแนวคิดจากการปฏิบัติ
 3.2.5 สอนผ่านระบบ ms-team  
 
3.3 วธิีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและการน าเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหัวเรื่อง 
3.3.4 สอนผ่านระบบ ms-team  
4.1.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.1.2 มีความรับผิดชอบ ต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. 2.3 สอนผ่านระบบ ms-team  
 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตัวอย่างผลงานเครื่องประดับ
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอผลงานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับการออกแบบ เครื่องประดับ
 
4.3.1 ประเมินตนเอง จากรายงานหน้าชั้นโดยอาจารย์ และนักศึกษา
4.3.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา   
 
5.1.1สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.2.1มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การหาขอ้มูลจากแหล่งที่มา ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ      และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ผล
5.2.3ศึกษาดูงานเครื่องประดับ ตัวอย่าง สถานที่จัดเเสดงผลงานเครื่องประดับ
5.2.4.สอนผ่านระบบ ms-team  
 5.3.1 ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการออกแบบ เครื่องประดับ
 5.3.2  ประเมินการสอนผ่านระบบ ms-team
 
มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตัวอย่างผลงานเครื่องประดับ
ฝึกทักษะ ฝีมือ สอนผ่านระบบ ms-team
ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการออกแบบ เครื่องประดับ  ประเมินการสอนผ่านระบบ ms-team  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ107 การออกแบบเครื่องประดับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 ด้านทักษะ วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 คุณธรรมจริยะธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 สอนในระบบออนไลน์ ประเมินจากผลงาน บททดสอบ 1-8 50 เปอร์เชนต์
ทวีเดช จิ๋วบาง. เรียนรู้ทฤษฏีสี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2536.
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนองค์ประกอบศิลป์ 1 ชศป. 2004. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2540.
วัฒนะ จูฑะวิภาค.  หลักการออกแบบเครื่องประดับ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งประเทศไทย,2002.
วิรุณ ตั้งเจริญ.  ทฤษฏีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. หนังสือชุด 60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ 2534. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2535.
สกนธ์ ภู่งามดี. การออกแบบและผลิตงานโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แซทโฟร์ พริ้นติ้ง, 2546.
สถาบันวิจัยและพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับแห่งชาติ.  หลักการออกแบบเครื่องประดับ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งประเทศไทย,2556
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   อภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียนท้ายชั่วโมง
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.3 .สอนผ่านระบบ ms-team  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
5.3   สอนผ่านระบบ ms-team