ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบ

History of Art for Design

1.  เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ เอกลักษณ์ของศิลปะ แต่ละยุคสมัยรวมถึงอิทธิพลทางศิลปะ ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคต้น การออกแบบยุคกลาง งานออกแบบยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม งานออกแบบยุคปฏิรูปงานศิลปะและงานฝีมือ และงานออกแบบสมัยใหม่                         
2.  เพื่อให้รู้ประวัติของกลุ่มหรือสมาคมนักออกแบบ ชีวประวัตินักออกแบบ และบุคคลที่สำคัญและเกี่ยวข้องต่อวงการออกแบบอุตสาหกรรม                       
3.   เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเกิดขึ้นของรูปแบบ รูปแบบ (Style) เรื่องราวของงานออกแบบที่เป็นที่นิยม และมีชื่อเสียงแต่ละยุคสมัย    ปรัชญา รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบของผลงานของนักออกแบบที่มีชื่อเสียง                       
4.   เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการศึกษาประวัติศาสตร์ของงานออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นการปรับรวมวิชาในหลักสูตรเดิม จากวิชา ประวัติออกแบบอุตสาหกรรม วิชาประวัติศาสตร์เครื่องเรือน และวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ มาเป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พื้นฐานความเข้าใจในการออกแบบ การนำ Story หรือเรื่องราวของประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยไปใช้ในการสร้างแนวคิดหรือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในวิชาต่างๆ ของชั้นปีที่สูงขึ้นไปที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือ การออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรม
ศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ เอกลักษณ์ของศิลปะแต่ละยุคสมัยรวมถึงอิทธิพลทางศิลปะ ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคต้น การออกแบบยุคกลาง งานออกแบบยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม งานออกแบบยุคปฏิรูปงานศิลปะและงานฝีมือ และงานออกแบบสมัยใหม่ สไตล์ในงานออกแบบ นักออกแบบ และงานออกแบบข้ามวัฒนธรรม                     
Study of the history of arts and design, the uniqueness of each period, including the influence of pre historic middle age, the industrial revolution, the art and crafts movement, new design styles, designers and cross cultural design.
อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Line,  Facebook หรือ ทาง email ของผู้สอน  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2.1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม = 2.1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม  ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง = มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  แก้ไข
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น Active learning  Flipped Classroom โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.3.1  การทดสอบย่อย                     2.2.3.2  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน                     2.2.3.3  ประเมินจากงานที่นักศึกษาจัดทำ                     2.2.3.4  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนองาน
มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม active learning เน้นความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม   การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง
2.5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ™    2.5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล   การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   ประเมินจากการอธิบาย  การนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.1 2.2.1.1, 2.2.1.2 2.2.1.1, 2.2.1.2 , 2.2.1.3. 2.2.1.3, 2.3.1.1,.2.3.1.2 2.3.1.1, 2.3.1.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 1 1-7 8 9-15 16 10% 15% 15% 15%
2 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ scan และ upload ส่งงานทันเวลา ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 2.1.1.1 2.5.1.1, 2.5.1.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
นวลน้อย  บุญวงษ์.  2539.  การออกแบบ .  กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มาโนช  กงกะนันทน์.  2538.  ศิลปะการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. วิรุณ  ตั้งเจริญ.  2545.  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สันติศิริ. สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.  2550. ผลของเทคโนโลยีที่มีต่อการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. Bramston, David.  2009.  Basics Production : Idea Searching.  London: Thames &Hudson. Edward, Lucie – Smith.  1983.   A History of Industrial Design . New York: Ven Nostrand       Reinhold Company Inc. Fiell, Chaelotter & Perter.  2000.  Industrial Design A-Z.  Germany: Marianne Band           Bauhaus-Archive GMbH. Mel Byars. 1999. 100 Design 100 Year . Switzerland : Rotovision. Steinen, Robert.  1977.  Introduction to Design.  New Jersey: Prentice Hall. Thomas Hauffe. 1988. Design A Concise History .London: Laurence King Publishing. Vickers, Graham.  ©1991.  Style in Product Design.  London:  The design councils นวลน้อย  บุญวงษ์.  2539.  การออกแบบ .  กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มาโนช  กงกะนันทน์.  2538.  ศิลปะการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. วิรุณ  ตั้งเจริญ.  2545.  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สันติศิริ. สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.  2550. ผลของเทคโนโลยีที่มีต่อการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. Bramston, David.  2009.  Basics Production : Idea Searching.  London: Thames &Hudson. Edward, Lucie – Smith.  1983.   A History of Industrial Design . New York: Ven Nostrand       Reinhold Company Inc. Fiell, Chaelotter & Perter.  2000.  Industrial Design A-Z.  Germany: Marianne Band           Bauhaus-Archive GMbH. Mel Byars. 1999. 100 Design 100 Year . Switzerland : Rotovision. Steinen, Robert.  1977.  Introduction to Design.  New Jersey: Prentice Hall. Thomas Hauffe. 1988. Design A Concise History .London: Laurence King Publishing. Vickers, Graham.  ©1991.  Style in Product Design.  London:  The design councils