เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

Food Packaging Technology

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงและเข้าใจการเลือกวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงและเข้าใจคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ทั้งทางกายภาพและเคมีของวัสดุ
4. เพื่อพัฒนาขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
5. เพื่อสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
6. เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างหลากหลาย
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้นและมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในด้านของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้มากขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ของอาหาร ประเภทและการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร หน้าที่ของภาชนะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม/ทำงานเดี่ยว/กลุ่ม หรือ ส่วนตัวส่งเป็นชิ้นงาน  นำเสนองานที่สามารถเชื่อมต่อกับบรรจุภัณฑ์อาหารได้เพื่อเป็นชิ้นงาน  แก้ไข
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากการใช้งานจริง 4   ประเมินผลงานการพัฒนาและให้สมาชิกสอบถามและแนะนำ
มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิด ของวัสดุ ประเภท และคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือและหลักการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลาก และการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของบรรจุภัณฑ์ ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เชิงธุรกิจ ความเกี่ยวข้องของบรรจุภัณฑ์ในการใช้ชีวิตประจ าวันและธุรกิจ จรรยาวิชาชีพ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องทางบรรจุภัณฑ์อาหาร ผลกระทบของการใช้บรรจุ ภัณฑ์ต่อบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่น ศิลปะเพื่อการออกแบบ สิ่งแวดล้อมฯลฯ
บรรยาย อภิปราย การ ทำงานกลุ่ม การนำเสนอ รายงาน การ วิเคราะห์ กรณีศึกษา และ มอบหมายให้ ค้นคว้า ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์ จากหนังสือ บทความ วารสาร หรือ อินเตอร์เน็ต และแก้ปัญหา ด้วยตนเอง หรือภายใน กลุ่ม โดย นำมาสรุปและ นำเสนอพร้อม กับมีการ อภิปราย ร่วมกัน การ สอนโดยใช้ ปัญหาเป็น ฐาน ( Problem base learning : PBL) และเน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ
1 ทดสอบปฏิบัติย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมและทฤษฏีเนื้อหา 2 ประเมินจากชิ้นงานตามที่มอบหมาย และนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรมการออกแบบ
พัฒนาความสามารถในการค้นหา ข้อมูล ทำความเข้าใจและประเมิน ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถ แก้ปัญหาได้ และมีทักษะปฏิบัติตาม เนื้อหาสาระของรายวิชา
- การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้แนวทางในการ แก้ปัญหา และนำเสนอผลการศึกษา  - วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยแบ่ง นักศึกษาเป็นกลุ่มและให้ช่วยกัน ระดมสมองกำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม - อภิปรายกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาค โดย เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด ในการประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ - ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้น เรียน การแสดงความคิดต่อปัญหา - ประเมินผลการปฏิบัติการในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการออกแบบ ฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหาร
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มให้ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา - พัฒนาทักษะในการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามใน การทำงานเป็นทีม
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ วิเคราะห์กรณีศึกษา - มอบหมายงานรายบุคคล และ รายกลุ่ม การนำตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ รายวิชา - การนำเสนอรายงาน 
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ตาม เกณฑ์การให้คะแนน - ประเมินจากรายงานของผู้เรียนที่ นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม - ประเมินจากรายงานการศึกษา ด้วยตนเอง
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการ พูด การฟัง การแปล การเขียน โดย การทำรายงาน และนำเสนอในชั้น เรียน - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล จากกรณีศึกษา - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูล ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้ ภาษารูปแบบ เครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง จาก website สื่อการ สอน และทำรายงาน โดยเน้น การนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข เช่น คำนวณคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อทำฉลากโภชนาการ - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ในการ บรรยายของผู้สอน และการ นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ของผู้เรียน
- ประเมินจากการจัดทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยสื่อ เทคโนโลยี - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ อภิปราย วิธีการอภิปราย โดยมี การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง  แก้ไข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน / จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 สอบย่อย1 (intro/กระดาษแก้ว) 10%
3 สอบกลางภาค (โลหะ/พลาสติก) 9 15%
4 สรุปบทความวิจัยและการนำเสนองานเดี่ยวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 10%
5 ปฏิบัติการและงานกลุ่มนำเสนอ 25%
6 ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 20%
7 สอบปลายภาค 10%
ประภาพรรณ เพียรชอบ. 2554. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร. นครปฐม: ปุ่น คงเกียรติเจริญ และสมพร คงเกียรติเจริญ.2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร.กรุงเทพฯ:หยี่เฮง Robertson,G.L. 1993. Food packaging principles and practice. New York: Marcel Dekker
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
งามทิพย์ ภู่วโรดม.2537. ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักส่งเสริมและ ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ดวงฤทัย ธำรงโชติ. 2550. เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์. ดำรงศักดิ์ ชัยสิทธิ์ และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.2537.การบรรจุภัณฑ์ .กรุงเทพฯ:วังอักษร วุฒิชัย นาครักษา. 2535. หลักการบรรจุ. กรุงเทพฯ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
http://www.packworld.com http://www.packaging.com http://www.fda.com http://www.nfi.or.th http://www.tisi.go.th ฯลฯ
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา - แบบการสำรวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา
- ผลการสอบ - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้เรียน - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา - ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข - เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาตรวจสอบผลการประเมินการ เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมซ้ำ