ชีวเคมีทางการเกษตร

Biochemistry for Agriculture

1.1 เข้าใจองค์ประกอบและกิจกรรมของเซลล์ 1.2 เข้าใจเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล 1.3 เข้าใจเมทาโบลิซึมของสารชีวโมเลกุล 1.4 เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม 1.5 เข้าใจกระบวนการควบคุมเมทาโบลิซึมด้วยฮอร์โมนในพืช และสัตว์ 1.6 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิชาชีวเคมี 1.7 ประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 1.8 มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ทางชีวเคมี 1.9 มีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง สมบัติ และการแยกสารชีวโมเลกุล 1.10 พัฒนาทักษะและจิตพิสัย ในการปฏิบัติงานด้านการทดลองอย่างเป็นระบบ
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางด้านด้านชีวเคมีในการศึกษากลไกของสิ่งมีชีวิตและเป็นรากฐานความรู้ในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น จึงต้องมีปรับปรุงเนื้อหาที่สอนเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน 2.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เอ็นไซม์ เมแทบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม ฮอร์โมนที่ควบคุมเมแทบอลิสมในพืชและสัตว์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม เฉพาะรายที่ต้องการ หรือผ่านทางระบบการสื่อสารออนไลน์   
 
1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
1) ชี้แจงและตกลงเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก 2) การตั้งประเด็นคำถาม ให้ผู้เรียนหาคำตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น ด้วยการใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3) การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล ฝึกความเป็นผู้นำและสามารถนำไปบูรณาการได้ 4) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 5) กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายและตรงเวลา 2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) ไม่มีการทุจริตในการสอบ 4) ประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล 5) ประเมินผลจากรายงานบันทึกผลการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการที่มอบหมาย
 
1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
1) บรรยายและการใช้สื่อการสอนชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสม 2) การซักถามในบทเรียนรวมทั้งร่วมกันอภิปราย เพื่อแสดงคิดเห็นและความสัมพันธ์เหล่านั้นตามความเข้าใจ 3) สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาและนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ และสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ 4) ค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงาน 5) มอบหมายงานทำปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่ม 6) ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ 7) การฝึกทักษะทำปฏิบัติการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ
 
1) การทำแบบทดสอบหลังเรียน 2) สังเกตจากพฤติกรรมจากการตอบคำถาม 3) คุณภาพของรายงานที่มอบหมาย 4) รายงานสรุปรวบยอดความรู้ 5) ผลการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคสำหรับภาคทฤษฎี 6) สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบและสอบปากเปล่าสำหรับภาคปฏิบัติการ 7) ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าเพิ่มเติมในรายงานบันทึกผลการทดลองแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ 8) ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำปฏิบัติการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ
 
1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
1) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 2) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอผลการศึกษา 3) ให้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลการทดลองร่วมกันในชั้นเรียน 4) การฝึกทักษะทำปฏิบัติการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ
 
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 2) จากการนำเสนอผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 3) รายงานบันทึกผลการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการ 4) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการใช้สถานการณ์ สำหรับภาคทฤษฎี 5) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นขณะทำปฏิบัติการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการสำหรับภาคปฏิบัติการ
 
1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
1) มอบหมายงานกลุ่มและกําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่มอย่างชัดเจน 2) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และบุคคลภายนอก 3) ให้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลการทดลองร่วมกันในชั้นเรียน
 
1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับภาคทฤษฎี 2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนสำหรับภาคปฏิบัติการ 3) ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ทำเป็นกลุ่มหรือโครงงาน
 
1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการสอนชนิดต่างๆ หรือสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม 2) นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 
1) คุณภาพของการจัดทำรายงานสำหรับภาคทฤษฎี 2) คุณภาพการจัดทำรายงานบันทึกผลการทดลองในแต่ละรายหน่วยปฏิบัติการสำหรับภาคปฏิบัติการ 3) การนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.2, 5.3 - สอบกลางภาค (หน่วยเรียนที่ 1 และหน่วยเรียนที่ 2 จัดสอบในตารางการสอบกลางภาค และหน่วยเรียนที่ 3 จัดสอบนอกตาราง ) - สอบปลายภาค (หน่วยเรียนที่ 5 จัดสอบในตารางการสอบปลายภาค) (หน่วยเรียนที่ 4 และหน่วยเรียนที่ 7 จัดสอบนอกตาราง) 8 (สอบกลางภาค) และ 17 (สอบปลายภาค) 30% และ 30%
2 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 5.1-5.3 คะแนนภาคผลงานรายบุคคล - ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบหรือทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ - ประเมินผลการการทำงานรายบุคคล โดยศึกษาค้นคว้า แปลและสรุปงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย จากวารสารที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีกับการพัฒนาทางการเกษตรจำนวน 1 เรื่อง และนำเสนอด้วยการจัดนิทรรศการในสัปดาห์ที่ 16 - ประเมินผลการเรียนรู้จาก แบบทดสอบ หลังเรียน - ประเมินผลการจัดทำรูปเล่มรายงาน - หรือ ประเมินผลการจากการมอบหมายงาน อื่น ๆ คะแนนภาคผลงานกลุ่ม - ประเมินผลการนำเสนองานกลุ่มที่ศึกษานอกห้องเรียนด้วย power point ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลงานโดยอาจารย์ ร่วมกับนักศึกษา - หรือ ประเมินผลการจากการมอบหมาย งาน อื่น ๆ ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.3,1.4, 2.1, 3.2, 4.1, 5.3 - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารและตำรา
เอกสารประกอบการสอนชีวเคมีทางการเกษตร
เคมีอินทรีย์  ชีววิทยาของพืชและสัตว์  ชีวเคมี  ชีวเคมีทางการแพทย์  เทคโนโลยีชีวภาพ  โภชนศาสตร์สัตว์ ตำราปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ได้แก่
นิโลบล เนื่องตัน และคณะ (2542) ชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
           มหาวิทยาลัยมหิดล
มนตรี จุฬาวัฒนฑลและคณt (2542)) ชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           คณาจารย์ (2545) ปฏิบัติการชีวเคมี. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
McKee, T. (1996)  Biochemistry; an Introduction, 1st ed,  A Time Mirror Company, USA
Roskoski, R. (1996) ) Biochemistry, 1st ed,  W.B. Saunders Company, USA
Voet, D. (2004 (Biochemistry, 3nd ed,  Wiley International Edition, USA
-
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
ดาวัลย์ ฉิมภู่ ชีวเคมี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2549) พิมพ์ครั้งที่ 2
Devlin, TM. (1997)  Biochemistry with clinical correlations, 4th ed,  Wiley-Liss, New York
Marks, DB. (1997) Basic Medical Biochemistry; a clinical approach, 1st ed,  William and Wilkins
             Company, USA  
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ตัวอย่างศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น
             Steroid - Wikipedia -http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid
           Glycogen - http://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen
           Adenosine triphosphate - Wikipedia, the free encyclopedia.mht
 
-เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลสาระสำคัญของรายวิชาชีวเคมี จาก สสวท
- http://www3.ipst.ac.th/chemistry/index.php?option=com_content&view=article&catid=      37:weblink&id=67:-13-
  - http://www.google.com
  - Campbell, A. M. and Heyer, J. L. 2003. Discovering genomics, proteomics, and
   bioinformatics.  San Francisco : CSHL Press, CA. U.S.A. 352 p.
  - Bioinformatics. 2006. Wikipedia, The free encyclopedia, The Wikimedia Foundation, Inc.
    
  - http://student.ccbcmd.edu/~gkaiser/biotutorials/proteins/enzyme.html
  - http://10.3.1.203/login.php?course=707
    - http://www.drugswell.com/winow//+winowVitamins%20and%20Minerals%20Demystified
      VTMSNMNRLSDEMYSTIFIED.htm
    - http://www.trueorigin.org/atp.asp     - http://www.teachers4schools.com/moodle/course/view.php?id=137
 


- http://www.glencoe.com/qe/science.php google 19 of July 2008
 
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา หรือฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาและวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
- ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
- ทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานมอบหมายของผู้เรียน
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา

       อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอนและอุปกรณ์สื่อการสอนที่ใช้ให้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย