การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเขียนระดับความเรียงหลายย่อหน้าเชิงวิชาการประเภทต่างๆ โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอ้างอิง การปรับปรุงแก้ไขงานเขียนวิชาการ
2.1 นำผลการประเมินรายวิชาจากครั้งก่อนมาปรับปรุงในแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านการสอน 
ปรับปรุงสื่อนำเสนอเพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้านสื่อ 
ปรับปรุงโดยแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการให้กับนักศึกษา 
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัด ประเมินผลรายวิชาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและในการสอนออนไลน์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นในการถอดความ สรุปความ และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล การวางโครงร่าง การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน เพื่อสร้างงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้ 
รายบุคคล ตามความต้องการเป็นกรณีไป 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น (ความรับผิดชอบหลัก 1.1) 
1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเกิดกับบุคคล องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร (ความรับผิดชอบรอง 1.6) 
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณทางวิชาการในเนื้อหาของบทเรียน (plagiarism) 
1.2.2 เสริมสร้างความมีวินัย ขยันอดทน เพียรพยายาม และความตรงต่อเวลา โดยกำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ รวมถึงส่งงานตรงตามเวลากำหนด 
1.2.3 เสริมสร้างความตะหนักในผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
1.3.1 การทดสอบความเข้าใจเรื่อง plagiaism ในแบบฝึกปฏิบัติและการสอบปลายภาค 
1.3.2 ความมีวินัยและความขยัน วัดจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความสม่ำสมอในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานมอบหมายตรงเวลากำหนด 
1.3.3 ความตระหนักในผลกระทบของคอมพิวเตอร์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง วัดจากการทำงานมอบหมายและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ กระบวนการเขียน การวิเคราะห์ การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ รวมถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ในการเขียนกับศาสตร์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการเขียนในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (ความรับผิดชอบรอง 2.2) 
ยึดหลักการสอนแบบ active learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยนักศึกษาศึกษาความรู้จากบทเรียนต่างๆ แล้วฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน 
2.3.1 วัดความรู้ด้านทฤษฏีจากแบบฝึกปฏิบัติ การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.3.2 วัดความสามารถเชิงปฏิบัติจากผลงานมอบหมาย และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อม และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง (ความรับผิดชอบรอง 3.1) 
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษาสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานเขียนเชิง วิชาการด้วยตนเอง 
3.3.1 วัดความรู้ด้านทฤษฎีจากแบบฝึกปฏิบัติและกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 วัดความสามารถเชิงปฏิบัติจากผลงานมอบหมาย และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง 4.4 และ 4.5)
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนที่ นำมาเป็นตัวอย่าง และงานเขียนของตนเองและของเพื่อนร่วมชั้น 
สังเกตจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วย วาจาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์(ความรับผิดชอบรอง 5.2) 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานเขียนเชิงวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีเป็น เครื่องมือ ทั้งในรูปแบบรายงานและด้วยวาจา 
สังเกตจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
พัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และมีทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย (ความรับผิดชอบหลัก 6.2)
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
6.3.1 วัดความรู้ด้านทฤษฎีจากแบบฝึกปฏิบัติ การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
6.3.2 วัดความสามารถเชิงปฏิบัติจากผลงานมอบหมาย และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานมอบหมายตรงเวลาที่ กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.1, 2.2 แบบฝึกปฏิบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2-7, 10-14 9 17 20% 15% 15%
3 1.6, 3.1, 5.2, 6.2 ผลงานการเขียนความเรียง 3-16 40%
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเชิงวิชาการ
1. Bailey, Stephen. 2011. Academic Writing: A handbook for International Students. 3rd edition. New York: Routledge.
2. Cohen, R. and Miller, J. L. 2003. Reason to Write: Strategies for Success in Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.
3. Davis, Jason & Lies, Rhonda. 2006. Effective Writing 3. New York: Oxford University Press.
4. Folse, K. S. and Pugh, T. 2007. Greater Essays. USA: Thomson Heinle.
5. Geyte, Els Van. 2013. Writing: Learn to Write Better Academic Essays. London: Harper Collins Publishers.
6. Hogue, Ann. 1996. First Steps in Academic Writing. Addison-Wesley Publishing Company.
7. Ingram, B and King, C. 2004. From Writing to Composing. Cambridge: CUP.
8. Jordan, R. R. 1999. Academic Writing Course: Study Skills in English. Essex: Pearson Education Limited.
9. Leki, I. 1998. Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Meyers, A. 2005. Gateways to Academic Writing. New York: Pearson Education, Inc.
11. Oshima, A. and Hogue, A. 1999. Writing Academic English. 3rd Edition. New York: Addison-Wesley Longman.
12. Oshima, A. and Hogue, A. 2007. Introduction to Academic Writing. 3rd Edition. New York: Pearson Education.
13. Savage, A. and Shafiei, M. 2007. Effective Academic Writing 1: The Paragraph. New York: Oxford University Press.
14.Veit, R., Gould, C. and Clifford, J. 2001. Writing, Reading and Research. 5th ed. USA: Allyn & Bacon (Longman). 14
15. Zemach, D. E. and Rumisek, L. A. 2003. College Writing: From Paragraph to Essay. Oxford. Macmillan Publishers Limited.
16. เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ และข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1.1 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจประเมินรายวิชา
2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้
3.1 นำผลการประเมินจากภาคเรียนที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบรายวิชา มา ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของงานมอบหมาย สื่อประกอบการเรียน การสอน แบบฝึกปฏิบัติ และข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
3.2 ปรับแนวทางการวัดผลประเมินผลรายวิชา มาเป็นการวัด-ประเมินผลการพัฒนาความสามารถ ของนักศึกษา ตามแนวทาง Performance-based assessment
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามีมาตรฐาน ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน รายวิชา ข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งกลางภาคและปลายภาค และเกณฑ์การประเมินผลงาน
4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและ รายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 1-4