สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Environment and Sustainable Development

1.1 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.2 เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1.3 เข้าใจการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.7 เข้าใจประเภทของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้จากเนื้อหารายวิชาไปพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเชื่อมโยงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่นัดหมาย (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
กำหนดข้อตกลงร่วมกันในกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผ่านวิธีการสอนที่ประยุกต์ใช้กระบวนการเหล่านี้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) สอดแทรกจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม และจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา ที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย  การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) การศึกษาจากบทความงานวิจัย ข่าว กรณีศึกษา ตลอดจนประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในระดับชุมชน ประเทศ และระดับโลก
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายงานที่นักศึกษาจัดทำ งานที่ได้มอบหมาย การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย กระบวนการสืบค้น การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) การศึกษาจากบทความงานวิจัย ข่าว กรณีศึกษา ตลอดจนประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในระดับชุมชน ประเทศ และระดับโลก
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
การศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย การศึกษาจากบทความงานวิจัย ข่าว กรณีศึกษา ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  กำหนดกิจกรรมกลุ่ม หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
 
นำเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) กราฟิกข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริง โครงการ/แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ประเทศ และระดับโลก ทั้งในภาพรวม และประเด็นย่อย
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและ สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
การสอนด้วยกิจกรรม Active Learningที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และนำเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ -ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล -ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การสังเกต ข้อมูลการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 1-7,9-16 10%
2 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา ที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายงานที่นักศึกษาจัดทำ งานที่ได้มอบหมาย การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3,9,14,17 40%
3 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง 10,13 10%
4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม นำเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) กราฟิกข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริง โครงการ/แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ประเทศ และระดับโลก ทั้งในภาพรวม และประเด็นย่อย พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 4,6 10%
5 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและ สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล วัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ -ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล -ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 1-7,9-16 30%
ชลดา กุลวัฒน์. เอกสารประกอบการสอนวิชา สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ชัยวัฒน์ คุประตกุล. กรุงเทพฯศตวรรษปี 2000. มีเดียโฟกัส.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre/) Kemp, D.D., 1990. EARTH: OUR CROWED SPACESHIP. Routledge, Inc
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน 1.3 การประเมินผู้เรียนโดยนักศึกษาและอาจารย์
กระบวนการการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแต่ละกิจกรรมในชั้นเรียนและสื่อสังคมออนไลน์ 2.2 คุณภาพของผลงานและผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการสังเคราะห์ในทุกประเด็นทั้งส่วนของเนื้อหาหรือสาระรายวิชา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ นำเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนต่อไป
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลการประเมินในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับผู้สอน การตรวจผลงานของนักศึกษา การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินโดยนักศึกษา 
 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์และข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีการรายงานจากหน่วยงานในลักษณะข้อมูลตามเวลาจริง (real time data) ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ จากผลงานวิจัยทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับโลก 5.2 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21