การวิจัยทางการตลาด

Marketing Research

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวิจัยทางตลาด การก าหนดปัญหา และวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ สร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัยทาง การตลาด
ปรับปรุงหลักสูตร
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวิจัยทางตลาด การก าหนดปัญหา และวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ สร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัยทาง การตลาด
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศผ่าน Social Network (Facebook) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.2   มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 1.3   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหน
1.3.1  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 1.3.2  การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 2.2.3  มอบหมายให้ทำโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1  ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย โครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2  วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยการตลาดต่างๆ
3.3.1  ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และรูปเล่มโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  3.3.2  ประเมินโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)   และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.1.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.1.2  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  4.2.2  มอบหมายงานกลุ่มทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)
4.3.1  ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  ที่นำเสนอ  4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1  มอบหมายงาน ให้ค้นคว้าข้อมูลโดยให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.1  ประเมินจากรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
6.1.1  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า สืบค้น ข้อมูลทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยให้วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 6.2.2  วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยการตลาดต่างๆ
6.3.1  ประเมินจากการศึกษาค้นคว้า สืบค้น ข้อมูลทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ และโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และรูปเล่มโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA631 การวิจัยทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2 จากการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยการตลาด และการส่งรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยการตลาด พร้อม CD 1-8 10%
2 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2 จากการทำรายงานการวิจัยการตลาด การนำเสนองานวิจัยการตลาด และการส่งรูปเล่มรายงานการวิจัยการตลาดสมบูรณ์ พร้อม CD 10-17 30%
3 2.1, 2.2 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 18 20% และ 30%
4 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 5.2, 5.3 จากการถาม-ตอบในชั้นเรียน และการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารเพิ่มเติมของอาจารย์ประจำวิชา - เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ. (2558). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. - ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. - เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ. (ม.ป.ป.). การวิจัยตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
- รายงานการวิจัยการตลาด (ตัวอย่างของรุ่นพี่) - ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก www.thailis.or.th/tdc/ , Thaijo และแหล่งข้อมูลจากระบบ Internet  หรือระบบ Online ต่างๆ - ค้นหาข้อมูลทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสำนักวิทยบริการ หรือห้องสมุดต่างๆ
การสนทนาในห้องเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการสอนให้นักศึกษาเสนอแนะแก้ไข ในส่วนที่นักศึกษาต้องการ
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที