วาดเส้น

Drawing

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพื้นฐานทางทฤษฎี รู้ความหมายความเป็นมา และรูปแบบของงานวาดเส้นประเภทต่างๆ
    1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางศิลปะที่นำมาใช้ในงานวาดเส้น และมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานวาดเส้น
    1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ วิธีการวาดเส้นในรูปแบบเหมือนจริงในองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ คน สามารถเลือกใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม
    1.4 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเชิงปฏิบัติในการวาดเส้นในรูปแบบที่เหมือนจริง สามารถใช้องค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ และคน โดยใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม
     1.5 เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนในวิชาเอกเฉพาะทางต่อไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพื้นฐานทางทฤษฎี รู้ความหมาย ความเป็นมา และรูปแบบของงานวาดเส้นประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางศิลปะที่นำมาใช้ในงานวาดเส้น และมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานวาดเส้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ วิธีการวาดเส้นในรูปแบบเหมือนจริงในองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ คน สามารถเลือกใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเชิงปฏิบัติในการวาดเส้นในรูปแบบที่เหมือนจริง สามารถใช้องค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ และคน โดยใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนในวิชาเอกเฉพาะทางต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดเส้นพื้นฐานจากหุ่นนิ่ง สัตว์ คน และทิวทัศน์ ด้วยดินสอหรืออุปกรณ์วาดเส้นอื่นๆ โดยเน้นความถูกต้องตามสัดส่วน รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ระยะใกล้ไกล โดยมีการแสดงออกทางเทคนิคและวิธีการอย่างเหมาะสม
       Study and practice of the principle and basic drawing, practice of still lives, animals, portraits and landscapes using pencil and other drawing equipment. Focus on correctness of proportion, shape, form, shading and perspectives and appropriate usage of material.
3  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
(1) ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
          (2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   
(1) อธิบายให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams ภายในเวลาที่กำหนด
           (2) บรรยายพร้อมแสดงตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้องและ สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ ให้นักศึกษาเรียนรู้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับงานวาดเส้นทั้งในและนอกสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
         
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา โดยตรวจสอบจากระบบออนไลน์ Ms Teams
(2) ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
(1)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
          (3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
          (4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
          
(1)  บรรยายพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (3)  บรรยายพร้อมการศึกษาปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (4) บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านศิลปกรรมในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
(1) ผลศึกษารายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (3) สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ความเข้าใจและเจตคติผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (4) การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวิชาชีพศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
        (4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
             
3.2 วิธีการสอน
   
(2) บรรยายพร้อมตั้งคำถามในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวาดเขียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
        (4) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้า และอภิปรายร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
(2)  เก็บคะแนนด้วยการประเมินจากการมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
        (4)  การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
          (3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
(2)  สอนแบบบรรยายเกี่ยวกับการทำงานกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (3)  สอนแบบบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
   
(2)  งานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการวาดเส้นผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
            (3)  งานศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
 
(1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป
(1) สอนแบบบรรยายให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษา และสื่อออนไลน์ต่างในการสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
        (1) การสังเกตพฤติกรรมในการเรียน การศึกษาค้นคว้า ที่ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในงานวาดเส้นของตนเอง     
(1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
        (2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
(1) สอนแบบสาธิตในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติงานวาดเส้นหรือวาดเขียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (2) สอนแบบสาธิตและการแบ่งกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานวาดเส้นหรือวาดเขียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
(1) ผลงานปฏิบัติของนักศึกษารายบุคคล ที่สอดคล้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
          (2) ผลงานปฏิบัติของนักศึกษารายกลุ่ม ที่มีแนวทางเหมาะสมและชัดเจนกับเนื้อหาการวาดเส้นหรือวาดเขียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFACC402 วาดเส้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 – 1.3 การเข้าชั้นเรียน /ความรับผิดชอบ และ การแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
2 ความรู้ 2.1-2.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ 17 สอบปลายภาค ร้อยละ 15 ร้อยละ 15
3 ทักษะทางปัญญา 3.1-3.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.1 – 4.3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1-5.3 ทักษะพิสัย 6.1-6.3 1) งานปฏิบัติการวาดภาพ 2) งานศึกษาค้นคว้าและการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย 3) การสื่อสาร และการใช้สื่อออนไลน์ในเนื้อหา 4) การปฏิบัติวาดภาพจากใบงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 60
โกสุม สายใจ.(2530). Drawing. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ธานี สังข์เอี้ยว.(2552).วาดเส้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์ จำกัด.
นงนารถ เมินทุกข์.(2534). วาดเขียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
นภาพร โลนุชิต.(2558). วาดเส้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นครสาส์น.
สุชาติ เถาทอง.(2536). วาดเส้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ศุภพงศ์ ยืนยง. (2547). หลักการวาดภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
อัศนีย์ ชูอรุณ.(2540). ศิลปะวิชาการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
อัศนีย์ เชยอรุณ.(2542). การวาดรูปอย่างง่ายๆ.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเอ้าส์.
เอกสารประกอบการศึกษาดูงานสวนสัตว์เชียงใหม่
หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
3.1  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการวาดเส้น
   3.2 สถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่เป็นทิวทัศน์ โบราณสถาน
   3.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จริง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา ระบบออนไลน์ Ms Teams
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
    3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
    3.2   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในและนอกชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
    4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
    4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากข้อคิดเห็นของอาจารย์ทางด้านศิลปะและการวาดเส้น