ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

English for Airline Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ สำนวน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ในงานด้าน ธุรกิจการบิน โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้คำศัพท์ สํานวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
Study and practice English vocabulary, expressions, and language skills used in airline business and activities
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
[O]มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม [ ]มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ [·]มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม [ ]เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
- ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
- จัดให้มีโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์
- การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
- การส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
- การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์
2.1.1 [·]มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 [O] สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 [·]สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 [O] สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน
- ร่วมกลุ่มอภิปรายคำตอบและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
- ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น เนื้อหาเรื่องการร้องขออย่างสุภาพ การขอโทษ และการให้บริการในธุรกิจการบินบนเว็บไซต์
- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาโดยการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบิน ฝึกประกาศในสนามบิน การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
- การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
- การฝึกปฏิบัติในการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบิน ฝึกประกาศใน
สนามบิน
3.1.1 [·]มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 [ ] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.1.3 [·]มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรมสากล
- ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์การสื่อสาร ตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่กำหนด ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย
ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามบริบทของวัฒนธรรมเฉพาะที่กำหนดในกรณีศึกษา จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
- แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1.1 [·] มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 [O] มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 [·] สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 [ ] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
- ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
- การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5.1.1 [ ] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 [ ] สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 [·]ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมสากล
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และon-line
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติออนไลน์ เช่น หัวข้อ polite request, apologize, complaint
- การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1-6 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 7 30%
2 Unit 7-15 สอบปลายภาค 15 30%
3 ความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ความสามารถในการฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ การร่วมกิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม แบบฝึกหัดเพิ่มเติม การทำงานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 การเข้าเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน ประเมินจากการเข้าเรียน และสังเกตจากการเข้าร่วมชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
Emery, Henry and Roberts, Andy. 2008. Aviation.  Macmillan Publishers Limited.
- เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
1. http://www.eslflow.com/Tourismlessons.html

http://www.btinternet.com/~ted.power/games.htm#g15

3. http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx
4. http://nhd.heinle.com/crosswords/airport_print.html
5. http://englishteacheroxford.co.uk/avlisten.aspx
6. http://www.flightattendantcareer.com/faq.htm
7. http://www.saberingles.com.ar/lists/airport.html
8. http://www.newscientist.com/topic/aviation
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
- สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
- สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
- การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่มโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน ว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มีการพัฒนาจากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
-ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี